Page 833 - Biblia Català TBS
P. 833

enviant-los, però no heu escoltat, i no heu inclinat la vostra orella per escoltar,
5 quan deien: Torneu, ara, cadascú del seu mal camí, i de la maldat dels vostres fets, i habiteu en la terra que Jahveh us ha donat a vosaltres i als vostres pares, des de sempre i per sempre,
6 i no aneu darrere d’altres déus per servir-los i per inclinar-vos a ells, i no em provoqueu a enuig amb l’obra de les vostres mans, i jo no us faré cap mal.
7 Però vosaltres no m’heu obeït –declaració de Jahveh–, de manera que m’heu provocat a enuig amb l’obra de les vostres mans, per a dissort vostra.
8 Per tant, així diu Jahveh dels exèr- cits: Com que no heu obeït les meves paraules,
9 heus aquí, enviaré a prendre –declaració de Jahveh– totes les fa- mílies del nord, i Nabucodonosor, rei de Babilònia, el meu servent, i els portaré contra aquesta terra i contra els seus habitants, i contra totes aquestes nacions de l’entorn, i els exterminaré, i els faré motiu d’esbalaïment i de ridícul i de ruïnes perpètues.
10 I faré extingir d’entre ells la veu degoigilaveud’alegria,laveudel nuviilaveudelanúvia,elsodeles moles, i la llum de la llàntia.
11 I tota aquesta terra esdevindrà una ruïna i una desolació, i aquestes nacions serviran el rei de Babilònia setanta anys.
12 I s’esdevindrà que, en complir-se els setanta anys, castigaré el rei de Babilònia, i aquesta nació –declaració de Jahveh– per llur iniquitat, i la terra dels caldeus, i en faré desolacions perpètues.
13 I faré venir sobre aquesta terra totes les meves paraules que jo he pronunciat contra ella, tot el que
Jeremies 25
està escrit en aquest llibre, que Jeremies ha profetitzat contra totes les nacions.
14 Perquè moltes nacions i grans reis se serviran també d’ells, i els retribuiré segons llurs fets i segons l’obra de llurs pròpies mans.
15 Perquè així em va dir Jahveh, el Déu d’Israel: Pren de la meva mà la copa de vi d’aquesta fúria, i fes-ne beure a totes les nacions a les quals t’envio.
16 I en beuran i trontollaran, i es tornaran bojos davant l’espasa que enviaré enmig d’ells.
17 I vaig prendre la copa de la mà de Jahveh, i en vaig fer beure totes les nacions a les quals Jahveh m’havia enviat:
18 a Jerusalem, i a les ciutats de Judà, i als seus reis, i als seus caps, per fer-ne una ruïna, una desolació, un ridícul i una maledicció, com ho són avui;
19 al Faraó, rei d’Egipte, i als seus servents, i als seus caps i a tot el seu poble;
20 i a tota la població barrejada, i a tots els reis de la terra d’Us, i a tots els reis de la terra dels  listeus, i a Ascaló i a Gaza i a Ecron, i al roma- nent d’Asdod,
21 a Edom i a Moab i als  lls d’Ammon,
22 iatotselsreisdeTir,iatotsels reis de Sidó, i als reis de la costa que hi ha més enllà del mar;
23 iaDedaniaTemàiaBuz,ia tots els qui es retallen les vores de la barba;
24 i a tots els reis d’Aràbia, i a tots els reis de la població barrejada que habita en el desert,
25 iatotselsreisdeZimrí,iatots els reis d’Elam, i a tots els reis de Mèdia,
26 i a tots els reis del nord, propers i llunyans els uns dels altres, i a tots els regnes de la terra que hi ha sobre
25:9 Jr 1:15 25:11 2Cr 36:21; Dn 9:2 25:12-13 Jr 50 i 51 25:19-26 Jr 46 a 49
825


   831   832   833   834   835