Page 834 - Biblia Català TBS
P. 834

Jeremies 25, 26
la superfície de la terra; i el rei de Xeixac beurà darrere d’ells.
27 I tu els diràs: Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Beveu i embriagueu-vos i vomiteu, i cai- gueu, i no us alceu davant l’espasa que envio enmig vostre.
28 I s’esdevindrà que, si refusen de rebre la copa de la teva mà per beure, tu els diràs: Així diu Jahveh dels exèrcits: Certament en beureu. 29 Perquè, heus aquí, començo a fer mal a la ciutat sobre la qual el meu Nom és invocat, i ¿vosaltres en sereu totalment absolts? No en sereu pas absolts, perquè jo cridaré l’espasa contra tots els habitants de la terra –declaració de Jahveh dels exèrcits.
30 I tu profetitzaràs contra ells totes aquestes paraules, i els diràs: Jahveh rugeix des de l’altura, i des del seu sant habitacle dóna la seva veu; rugeix poderosament contra el seu estatge, fa un crit, com els que tre- pitgen raïm, contra tots els habitants de la terra.
31 El bramul arriba  ns a l’extrem de la terra, perquè Jahveh té una con- trovèrsia amb les nacions, ell entrarà en judici contra tota carn; lliurarà els malvats a l’espasa –declaració de Jahveh.
32 Així diu Jahveh dels exèrcits: Heus aquí, el mal va de nació en nació, i una gran tempesta s’alça dels con ns de la terra.
33 I hi haurà els que Jahveh mati en aquell dia, de l’un cap de la terra a l’altre cap de la terra: no seran lamentats, ni aplegats ni enterrats, perquè seran com el fem sobre la faç del terra.
34 Udoleu, pastors, i crideu; i rebol- queu-vos, dirigents principals del ramat: perquè els vostres dies s’han complert per ser morts i dispersats, i caureu com un atuell preciós.
26:1 2Re 23:36-24:6 26:6 Jr 7:12 826
35 I serà desfet el refugi dels pastors, i desbaratada la fugida dels dirigents principals del ramat.
36 Escolteu el so del crit dels pas- tors, i l’udol dels dirigents principals del ramat, perquè Jahveh ha devas- tat llur pasturatge,
37 i les pastures tranquil·les seran destruïdes davant la ira encesa de Jahveh.
38 Ell ha abandonat el seu cau, com un lleó jove: perquè llur terra ha esdevingut una desolació davant la ira de l’opressor, i davant la seva ira encesa.
26
Al principi del regnat de
Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà, vingué aquesta paraula de part de Jahveh, dient:
2 Així diu Jahveh: Posa’t dret a l’atri de la casa de Jahveh, i parla a totes les ciutats de Judà que vénen a ado- rar a la casa de Jahveh, totes les pa- raules que t’he manat de parlar-los, no en suprimeixis cap paraula.
3 Si escolten, i cadascú torna del seu mal camí, llavors jo em penediré del mal que penso fer-los per la maldat de les seves obres.
4 I els diràs: Així diu Jahveh: Si no m’obeïu per caminar en la meva llei que he posat davant vostre,
5 per obeir les paraules dels meus servents els profetes que us envio, sí, matinant i enviant-los –però no els obeïu–,
6 llavors deixaré aquesta casa com Siló, i faré d’aquesta ciutat una male- dicció per a totes les nacions de la terra.
7 I els sacerdots, i els profetes, i tot el poble van escoltar Jeremies que pronunciava aquestes paraules en la casa de Jahveh.
8 I s’esdevingué, en acabat de parlar Jeremies tot el que Jahveh li havia manat de parlar a tot el poble, que els sacerdots i els profetes i tot el


   832   833   834   835   836