Page 836 - Biblia Català TBS
P. 836

Jeremies 27
ialreideTir,ialreideSidó,per mitjà dels missatgers que vénen a Jerusalem a veure Sedecies, rei de Judà;
4 i els manaràs que parlin als seus senyors, dient: Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Així direu als vostres senyors:
5 Jo he fet la terra, l’home, i els animals que hi ha sobre la faç de la terra, amb el meu gran poder, i amb el meu braç estès, i ho he donat a qui m’ha semblat bé.
6 Però ara, jo he donat totes aques- tes terres a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, el meu servent; i també li he donat les bèsties del camp perquè el serveixin.
7 I totes les nacions el serviran, i el seu  ll, i el  ll del seu  ll,  ns que arribi també l’hora assenyalada per a la seva pròpia terra: i llavors se’n serviran moltes nacions i grans reis. 8 I s’esdevindrà que la nació i el regne que no serveixi Nabuco- donosor, rei de Babilònia, i que no posi el seu coll sota el jou del rei de Babilònia, jo castigaré aquella nació amb l’espasa, i amb la fam, i amb la pesta –declaració de Jahveh–,  ns que els consumeixi per la seva mà.
9 Vosaltres, doncs, no heu d’escol- tar els vostres profetes ni els vostres endevins ni els vostres somniadors ni els vostres vidents ni els vostres bruixots que us parlen, dient: No servireu el rei de Babilònia;
10 perquè ells us profetitzen false- dat, a   d’allunyar-vos de la vostra terra, i perquè us dispersi, i moriu. 11 Però la nació que posi el seu coll sota el jou del rei de Babilònia, i el serveixi, la deixaré a la seva pròpia terra –declaració de Jahveh–, i la treballarà, i hi habitarà.
12 I també vaig parlar a Sedecies, rei de Judà, segons totes aquestes parau- les, dient: Poseu els vostres colls sota
27:7 Jr 25:12 27:15 Mt 15:14 27:20 2Re 24:14-16 828
el jou del rei de Babilònia i serviu-lo, a ell i al seu poble, i viureu.
13 ¿Per què heu de morir, tu i el teu poble, amb l’espasa, la fam i la pesta, tal com Jahveh ha sentenciat contra la nació que no serveixi el rei de Babilònia?
14 No heu d’escoltar les paraules dels profetes que us parlen, dient: No servireu el rei de Babilònia; per- què us profetitzen falsedat.
15 Perquè jo no els he enviat –declaració de Jahveh–, i profetitzen falsament en el meu Nom, a   que jo us dispersi, i moriu, vosaltres i els profetes que us profetitzen.
16 També vaig parlar als sacerdots i a tot aquest poble, dient: Així diu Jahveh: No escolteu les paraules dels vostres profetes que us profe- titzen, dient: Heus aquí, els atuells de la casa de Jahveh tornaran de Babilònia ara, ben aviat; perquè us profetitzen falsedat.
17 No els escolteu, serviu el rei de Babilònia i visqueu. ¿Per què ha d’esdevenir una ruïna aquesta ciu- tat?
18 I si ells són profetes, i si la pa- raula de Jahveh és amb ells, que intercedeixin, ara, davant de Jahveh dels exèrcits, a   que els objectes que resten a la casa de Jahveh, i a la casa del rei de Judà, i a Jerusalem, no vagin a Babilònia.
19 Perquè així diu Jahveh dels exèrcits concernent les columnes, i concernent el mar, i concernent les bases, i concernent la resta dels atuells que resten en aquesta ciutat, 20 que Nabucodonosor, rei de Babilònia, no s’emportà de Jeru- salem a Babilònia quan deportà Jeconies,  ll de Joiaquim, rei de Judà, amb tots els nobles de Judà i de Jerusalem.
21 Perquè així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, concernent els atuells que resten a la casa de


   834   835   836   837   838