Page 837 - Biblia Català TBS
P. 837

Jahveh, i a la casa del rei de Judà, i a Jerusalem:
22 Seran duts a Babilònia, i s’esta- ran allà  ns al dia que jo els visiti –declaració de Jahveh–; llavors els faré pujar i els tornaré a aquest lloc.
Jeremies 27, 28, 29
llavors se sap que el profeta ha estat realment enviat de Jahveh.
10 Llavors el profeta Hananià va prendre el jou del coll del profeta Jeremies, i el va trencar;
11 i Hananià va parlar davant de tot el poble, dient: Així diu Jahveh: Així trencaré el jou de Nabucodonosor, rei de Babilònia, d’aquí a dos anys de dies, del coll de totes les nacions. I el profeta Jeremies se n’anà pel seu camí.
12 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, després que el profeta Hananià trenqués el jou del coll del profeta Jeremies, dient:
13 Vés, i parla a Hananià, dient: Així diu Jahveh: Has trencat jous de fusta, però en lloc d’ells faràs jous de ferro.
14 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: He posat un jou de ferro sobre el coll de totes aquestes nacions perquè serveixin Nabucodonosor, rei de Babilònia, i el serviran; i també li he donat les bèsties del camp.
15 I el profeta Jeremies digué al profeta Hananià: Escolta, ara, oh Hananià; Jahveh no t’ha enviat, i tu has fet que aquest poble con és en la falsedat.
16 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, et llanço de la faç de la terra; aquest any moriràs, perquè has pro- clamat apostasia contra Jahveh.
17 I el profeta Hananià va morir aquell any, al mes setè.
28
cies, rei de Judà –l’any quart, el mes cinquè–, que el profeta Hananià,  ll d’Azur, que era de Gabaon, em parlà en la casa de Jahveh, davant dels sacerdots i de tot el poble, dient:
2 Així parla Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, dient: Trencaré el jou del rei de Babilònia!
3 D’aquí dos anys de dies tornaré a aquest lloc tots els atuells de la casa de Jahveh que Nabucodonosor, rei de Babilònia, va prendre d’aquest lloc i els va portar a Babilònia;
4 i tornaré en aquest lloc Jeconies,  ll de Joiaquim, rei de Judà, i tots els deportats de Judà, que van entrar a Babilònia –declaració de Jahveh–; perquè trencaré el jou del rei de Babilònia.
5 I el profeta Jeremies respongué al profeta Hananià davant dels sacer- dots, i davant de tot el poble, que eren drets en la casa de Jahveh.
6 I el profeta Jeremies digué: Amén! Així ho faci Jahveh. Que Jahveh compleixi les teves paraules, que has profetitzat, fent tornar els atuells de la casa de Jahveh, i tots els deportats de Babilònia en aquest lloc.
7 Només, escolta ara aquesta parau- la que jo parlo a les teves orelles, i a les orelles de tot aquest poble:
8 Els profetes que hi ha hagut abans que jo i abans que tu, des d’antic, ells van profetitzar concernent mol- tes terres, i concernent grans regnes: de guerres i de mals i de pestes.
9 El profeta que profetitza de la pau, en complir-se la paraula del profeta,
27:22 2Re 25:13-17 28:1 2Re 24:18-20
I s’esdevingué aquell any, al
principi del regnat de Sede-
29
I aquestes són les paraules
de la carta que el profeta Jeremies envià des de Jerusalem al romanent dels ancians de la depor- tació, i als sacerdots, i als profetes, i a tot el poble que Nabucodonosor havia deportat des de Jerusalem a Babilònia
829


   835   836   837   838   839