Page 838 - Biblia Català TBS
P. 838

Jeremies 29
2 –després que va sortir de Jerusalem el rei Jeconies, i la reina mare, i els funcionaris, i els caps de Judà i de Jerusalem, i els artesans i els ferrers–;
3 per mitjà d’Elassà, ll de Xafan, i Guemarià, ll d’Hilquià –quan Sedecies, rei de Judà, els va enviar a Nabucodonosor, rei de Babilònia, a Babilònia–, dient:
4 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, a tots els exiliats que he deportat de Jerusalem a Babilònia:
5 Construïu cases i habiteu-les, i planteu horts i mengeu-ne el fruit;
6 preneu mullers i engendreu lls i lles; i preneu mullers per als vos- tres lls, i doneu les vostres lles en matrimoni, i que ells infantin lls i lles a  que us multipliqueu allà, i no minveu.
7 I procureu la pau de la ciutat on us he deportat, i pregueu per ella a Jahveh, perquè en la seva pau tin- dreu la vostra pau.
8 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: Que no us enganyin els vostres profetes que són enmig vostre, ni els vostres endevins, i no feu cas dels vostres somnis, que vosaltres somnieu;
9 perquè ells us profetitzen falsedat en el meu Nom: jo no els he enviat –declaració de Jahveh.
10 Perquè així diu Jahveh: Quan s’hagin complert setanta anys a Babilònia, us visitaré, i compliré en- vers vosaltres la meva bona paraula, fent-vos tornar en aquest lloc.
11 Perquè jo sé quins són els meus designis vers vosaltres –declaració de Jahveh–, designis de pau, i no pas de mal, per donar-vos un futur i una esperança.
12 I m’invocareu, i vindreu a pre- gar-me, i jo us escoltaré;
13 i em cercareu i em trobareu, quan em cerqueu amb tot el vostre cor.
14 I em deixaré trobar per vosaltres –declaració de Jahveh–; i us faré retornar de la vostra captivitat, i us aplegaré de totes les nacions i de tots els llocs on us he portat –declaració de Jahveh–, i us tornaré al lloc d’on us vaig deportar.
15 Perquè vau dir: Jahveh ens ha aixecat profetes a Babilònia.
16 Perquè així diu Jahveh concer- nent el rei que seu sobre el tron de David, i concernent tot el poble que habita en aquesta ciutat, els vostres germans que no van sortir amb vos- altres a l’exili;
17 així diu Jahveh dels exèrcits: Heus aquí, envio contra ells l’espasa, la fam i la pesta, i els deixaré com - gues desagradables que no es poden menjar de tan dolentes.
18 I els perseguiré amb l’espasa, amb la fam i amb la pesta, i els faré motiu d’horror per a tots els regnes de la terra, com un motiu de male- dicció, i de desolació, i de ridícul, i d’oprobi entre totes les nacions on els hauré empès;
19 perquè no van escoltar les meves paraules –declaració de Jahveh– que els vaig enviar pels meus servents els profetes, matinant i enviant-los. Però vosaltres no vau voler escoltar –declaració de Jahveh.
20 Vosaltres, doncs, escolteu la pa- raula de Jahveh, tots els depor- tats que he enviat de Jerusalem a Babilònia.
21 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, concernent Ahab, ll de Colaià, i concernent Sidquià, ll de Maasseià, que us profetitzen falsedat en el meu Nom: Heus aquí, jo els lliuraré a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, i ell els colpirà davant dels vostres ulls;
29:2 funcionaris, literalment: eunucs 29:2 2Re 24:12-16 29:7 1Tm 2:1-2 29:10 Esd 1:1 29:13 Dt 30:1 29:17 Jr 24:8-10
830


   836   837   838   839   840