Page 843 - Biblia Català TBS
P. 843

6 I Jeremies digué: La paraula de Jahveh s’adreçà a mi, dient:
7 Heus aquí, Hanamel, ll del teu oncle Xal·lum, vindrà a tu, i dirà: Compra’m per a tu el meu camp que tinc a Anatot, perquè tu tens el dret de redempció per comprar-lo.
8 I Hanamel, el ll del meu oncle, va venir a mi, segons la paraula de Jahveh, al pati de la presó, i em digué: Compra’m, ara, el camp que tinc a Anatot, que és a la terra de Benjamí, perquè tu hi tens el dret de possessió i de redempció: compra-me’l. I vaig conèixer que allò provenia de la paraula de Jahveh.
9 I vaig comprar el camp d’Hanamel, el ll del meu oncle, que era a Anatot, i vaig pesar-li la plata: disset xèquels de plata.
10 I vaig escriure el contracte, i el vaig segellar, i vaig cridar els testi- monis, i vaig pesar la plata en les balances.
11 I vaig agafar el contracte de com- pra, el document que estava segellat segons la llei i els estatuts, i la còpia oberta.
12 I vaig donar el contracte de com- pra a Baruc, ll de Nerià, ll de Mahseià, davant dels ulls d’Hanamel, ll del meu oncle, i davant dels ulls dels testimonis que van signar el contracte de compra, davant dels ulls de tots els jueus que seien al pati de la presó.
13 I vaig donar aquest encàrrec a Baruc davant d’ells, dient:
14 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Pren aquests contrac- tes, aquest contracte de compra, tant elcontractequeestàsegellatcomel que està obert, i els caràs dins d’un atuell de terrissa, a  que es conser- vin molts dies.
15 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: Encara es torna- ran a comprar cases i camps i vinyes en aquesta terra.
32:8 Lv 25:32; Rt 4:4 32:17 Gn 18:14; Lc 1:37
Jeremies 32
16 I vaig pregar a Jahveh, després de donar el contracte de compra a Baruc, ll de Nerià, dient:
17 Ah, Senyor Jahveh! Heus aquí, tu has fet els cels i la terra pel teu gran poder, i amb el teu braç estès: no hi ha res massa difícil per a tu. 18 Tu que fas misericòrdia a milers, i retribueixes la iniquitat dels pares en el si de llurs lls després d’ells: Déu gran, poderós –Jahveh dels exèrcits és el seu Nom–,
19 gran en consell i poderós en obra; que tens els ulls oberts sobre tots els camins dels lls d’Adam, per donar a cadascú segons els seus ca- mins i segons el fruit dels seus fets. 20 Tu que has fet senyals i meravelles a la terra d’Egipte ns a aquest dia, i a Israel i entre els homes: tu t’has fet un Nom com el que tens avui.
21 I tu vas fer sortir el teu poble, Israel, de la terra d’Egipte, amb se- nyals, i amb meravelles, i amb mà forta, i amb el braç estès, i amb gran terror;
22 i tu els vas donar aquesta terra que havies jurat de donar a llurs pares, una terra que regalima llet i mel;
23 i van entrar, i en van prendre possessió, però no van escoltar la teva veu, i no van caminar en la teva llei: no han fet res del que havies manat, i tu has fet venir tot aquest mal contra ells.
24 Heus aquí, els terraplens vénen contra la ciutat per capturar-la, i la ciutat serà donada a la mà dels cal- deus que lluiten contra ella, a causa de l’espasa i de la fam i de la pesta; i allò que havies parlat s’ha esdevin- gut i, heus aquí, tu ho veus.
25 Tanmateix tu m’has dit, oh Senyor Jahveh: Compra’t el camp amb plata, i pren testimonis, mentre la ciutat és donada a la mà dels cal- deus.
26 Llavors la paraula de Jahveh vin- gué a Jeremies, dient:
32:20 Ex 7 a 14
835


   841   842   843   844   845