Page 846 - Biblia Català TBS
P. 846

Jeremies 33, 34
es pot mesurar, així multiplicaré la descendència del meu servent David, i dels levites que em servei- xen.
23 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, dient:
24 ¿No has considerat el que diu aquest poble, quan diuen: Ha re- butjat Jahveh les dues famílies que havia escollit? I menyspreen el meu poble, de manera que ja no són una nació davant d’ells.
25 Així diu Jahveh: Si el meu pacte noesmantéambeldiailanit,sino he establert els estatuts del cel i de la terra,
26 llavors també rebutjaré el llinatge de Jacob i de David, el meu servent, i no prendré ningú del seu llinatge per ser dirigents del llinatge d’Abra- ham, d’Isaac i de Jacob: però certa- ment faré tornar els seus captius i tindré compassió d’ells.
t’han precedit, així en cremaran per a tu; i es lamentaran per tu, dient: Ai las, senyor! Perquè he pronunciat la paraula –declaració de Jahveh.
6 I el profeta Jeremies digué a Sedecies, rei de Judà, totes aquestes paraules a Jerusalem,
7 mentre l’exèrcit del rei de Babilònia combatia contra Jerusalem i contra totes les ciutats de Judà que restaven, contra Laquix i contra Azecà; perquè aquestes ciutats forti cades havien estat deixades entre les ciutats de Judà.
8 La paraula de Jahveh que fou re- velada a Jeremies, després que el rei Sedecies va fer un pacte amb tot el poble que hi havia a Jerusalem per proclamar-los l’alliberament,
9 que alliberés cadascú el seu ser- vent i cadascú la seva serventa, l’hebreu i l’hebrea, a   que d’entre ells ningú dels jueus no tingués en servitud un dels seus propis ger- mans.
34
quan Nabucodonosor, rei de Babilònia, i tot el seu exèrcit, i tots els regnes de la terra sota el domi- ni de la seva mà, i tots els pobles combatien contra Jerusalem i contra totes les seves ciutats, dient:
2 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Vés, i parla a Sedecies, rei de Judà, i digues-li: Així diu Jahveh: Heus aquí, jo lliuraré aquesta ciutat en la mà del rei de Babilònia, i la cremarà amb foc;
3 i tu no t’escaparàs de la seva mà, sinó que certament seràs pres, i seràs lliurat a la seva mà, i els teus ulls veuran els ulls del rei de Babilònia, i la seva boca parlarà a la teva boca, i aniràs a Babilònia.
4 Tanmateix, escolta la paraula de Jahveh, Sedecies, rei de Judà. Així et diu Jahveh: No moriràs per l’espasa, 5 moriràs en pau; i com van cremar perfums als teus pares, els reis que
34:1 2Re 25:1-11 34:9 Ex 21:2 838
La paraula que vingué a
Jeremies de part de Jahveh,
I tots els caps, i tot el poble que
10
havien entrat en el pacte, obeïren i alliberaren cadascú el seu servent i cadascú la seva serventa, a   que ningú no els tingués més en ser- vitud, i van obeir i els van deixar marxar.
11 Però després se’n van desdir, i feren tornar els servents i les serven- tes que havien deixat en llibertat, i els van sotmetre com a servents i com a serventes.
12 I la paraula de Jahveh s’adreçà a Jeremies, de part de Jahveh, dient: 13 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Jo vaig fer un pacte amb els vostres pares el dia que els vaig fer pujar de la terra d’Egipte, de la casa dels servents, dient:
14 Al cap de set anys cadascú deixa- rà anar lliure el seu germà, l’hebreu, que et fou venut, que t’ha servit sis anys, i tu el deixaràs lliure: però


   844   845   846   847   848