Page 847 - Biblia Català TBS
P. 847

els vostres pares no m’obeïren, i no inclinaren llur orella.
15 I vosaltres fa un temps us havíeu esmenat, i havíeu obrat el que és recte als meus ulls, proclamant l’alliberament cadascú al seu proïs- me, i havíeu fet un pacte davant meu, en la casa sobre la qual el meu Nom és invocat.
16 Però us n’heu desdit, i heu pro- fanat el meu Nom. I tots heu fet tor- nar el seu servent i la seva serventa, que havíeu deixat lliures, segons llur desig, i els heu sotmès perquè tornin a ser els vostres servents i serventes.
17 Per tant, així diu Jahveh: No m’heu volgut obeir per proclamar la llibertat cadascú al seu germà i cadascú al seu proïsme; heus aquí, jo proclamo contra vosaltres la lli- bertat –declaració de Jahveh– per a l’espasa, per a la pesta i per a la fam; i jo us faré motiu d’horror per a tots els regnes de la terra.
18 I jo lliuraré els homes que van transgredir el meu pacte, que no van mantenir les paraules del pacte que van fer davant meu, quan van tallar el vedell en dues parts i van passar entre els trossos
19 –els caps de Judà i els caps de Jerusalem, els o cials i els sacerdots, i tot el poble de la terra, que van passar entre els trossos del vedell–; 20 sí, els lliuraré a la mà de llurs enemics, i a la mà d’aquells que cerquen llur ànima; i llur cadàver servirà de menjar per als ocells dels cels i per a les bèsties de la terra.
21 I lliuraré Sedecies, rei de Judà, ielsseuscapsalamàdellurs enemics, i a la mà d’aquells que cer- quen llur ànima, i a la mà de l’exèrcit del rei de Babilònia, que s’allunyen de vosaltres.
22 Heus aquí, jo ho manaré –declaració de Jahveh–, i els tornaré en aquesta ciutat, i lluitaran contra
Jeremies 34, 35
ella, i la capturaran, i la cremaran amb foc: i faré de les ciutats de Judà una desolació, sense cap habitant.
35
34:19 o cials, literalment: eunucs 35:1 2Re 23:36-24:6 35:2 2Re 10:15
La paraula que fou revelada
a Jeremies de part de Jahveh, en els dies de Joiaquim, ll de Josies, rei de Judà, dient:
2 Vés a la casa dels recabites, i parla amb ells, i porta’ls a la casa de Jahveh, en una de les cambres, i dóna’ls a beure vi.
3 I vaig prendre Jaazanià, ll d’Irmeià, ll d’Habassinià, i els seus germans, i tots els seus lls, i tota la casa dels recabites,
4 i els vaig portar a la casa de Jahveh, a la cambra dels lls d’Hanan, ll d’Igdaliahu, un home de Déu, que era vora la cambra dels prínceps, que era sobre la cambra de Maasseià, ll de Xal·lum, guardià del llindar;
5 i vaig posar davant dels lls de la casa dels recabites gerres plenes de vi, i copes, i els vaig dir: Beveu vi.
6 I ells digueren: No bevem vi, per- què Jehonadab, ll del nostre pare Recab, ens ho va manar, dient: No beveu vi, ni vosaltres ni els vostres lls, mai de la vida;
7 i no construireu cap casa, ni sembrareu llavor, ni plantareu cap vinya, ni en tindreu cap; ans habita- reu en tendes tots els vostres dies, a  que visqueu molts dies sobre la faç de la terra on sojorneu.
8 I nosaltres, les nostres mullers, els nostres lls i les nostres lles, hem obeït la veu del nostre pare Jehonadab, ll de Recab, en tot el que ens va manar: de no beure vi tots els nostres dies,
9 ni de construir cases on habitar, ni de tenir vinyes ni camps ni sem- brat per a nosaltres;
10 i habitem en tendes, i hem obeït i hem obrat d’acord amb tot el que Jehonadab, el nostre pare, ens va manar.
839


   845   846   847   848   849