Page 848 - Biblia Català TBS
P. 848

Jeremies 35, 36
11 I s’esdevingué, en pujar Nabuco- donosor, rei de Babilònia, a la terra, que vam dir: Veniu i entrarem a Jerusalem, a causa de l’exèrcit dels caldeus i a causa de l’exèrcit d’Aram, i habitarem a Jerusalem.
12 Llavors la paraula de Jahveh vin- gué a Jeremies, dient:
13 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Vés, i digues als homes de Judà i als habitants de Jerusalem: ¿No rebreu la instrucció, per obeir les meves parau- les? –declaració de Jahveh.
14 Han estat efectives les paraules de Jehonadab, ll de Recab, el qual manà als seus lls de no beure vi, i no n’han begut ns al dia d’avui per obeir el manament de llur pare. I jo us he parlat, matinant i parlant-vos, però no m’heu obeït.
15 I jo us he enviat tots els meus servents els profetes, matinant i en- viant-los, dient: Torneu, ara, cadascú del seu mal camí, i esmeneu els vostres fets, i no camineu darrere d’altres déus per servir-los, i habiteu així en la terra que us he donat a vosaltres i als vostres pares: però no heu inclinat la vostra orella, i no m’heu escoltat.
16 Perquè els lls de Jehonadab, ll de Recab, han practicat el manament que llur pare els manà: però aquest poble no m’obeeix a mi.
17 Per això, així diu Jahveh, el Déu dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, jo portaré sobre Judà i sobre tots els habitants de Jerusalem tot el mal que he parlat contra ells, perquè els he parlat i no han escoltat, i els he cridat i no han respost.
18 I Jeremies digué a la casa dels recabites: Així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: Perquè heu obeït el manament del vostre pare Jehonadab, i heu observat tots els seus manaments, i heu obrat d’acord amb tot el que us manà;
19 per això, així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: No man- carà un home de Jehonadab, ll de Recab, que estigui davant meu tots els dies.
36I s’esdevingué, l’any quart de Joiaquim, ll de Josies, rei de Judà, que aquesta paraula fou adreçada a Jeremies de part de
Jahveh, dient:
2 Pren-te un rotlle de llibre, i escriu-hi totes les paraules que t’he parlat contra Israel i contra Judà i contra totes les nacions, des del dia que et vaig parlar –des dels dies de Josies– ns a aquest dia.
3 Potser la casa de Judà escoltarà tot el mal que penso fer-los, de manera que cadascú torni enrere del seu mal camí, i perdonaré llur iniquitat, i llur pecat.
4 I Jeremies cridà Baruc, ll de Nerià, i Baruc va escriure de la boca de Jeremies totes les paraules que Jahveh li havia parlat, sobre un rot- lle de llibre.
5 I Jeremies va manar a Baruc, dient: Jo estic detingut, no puc en- trar a la casa de Jahveh;
6 però tu hi entraràs i llegiràs en el rotlle que has escrit de la meva boca, les paraules de Jahveh a les orelles del poble, en la casa de Jahveh, en el dia del dejuni; i també les llegiràs a les orelles de tot Judà, als qui vénen de llurs ciutats.
7 Potser presentaran llur súplica davant Jahveh, i cadascú tornarà del seu mal camí; perquè gran és la ira i el furor que Jahveh ha pronunciat contra aquest poble.
8 I Baruc, ll de Nerià, va fer segons tot el que el profeta Jeremies li havia manat, de llegir en el llibre les parau- les de Jahveh en la casa de Jahveh.
9 I s’esdevingué, el mes novè de l’any cinquè de Joiaquim, ll de
840


   846   847   848   849   850