Page 849 - Biblia Català TBS
P. 849

Josies, rei de Judà, que van procla- mar un dejuni davant Jahveh per a tot el poble de Jerusalem i per a tot el poble que venia de les ciutats de Judà a Jerusalem.
10 I Baruc llegí en el llibre les paraules de Jeremies a la casa de Jahveh, a la cambra de Guemarià, ll del secretari Xafan, al pati supe- rior, a l’entrada del portal Nou de la casa de Jahveh, a les orelles de tot el poble.
11 I Micàiehu, ll de Guemarià, ll de Xafan, escoltà totes les paraules de Jahveh llegides en aquell llibre, 12 ibaixàalacasadelrei,ala cambra del secretari i, heus aquí, hi havia asseguts tots els dirigents: Elixamà, el secretari, i Delaià, ll de Xemaià, i Elnatan, ll d’Acbor, i Guemarià, ll de Xafan, i Sidquià, ll d’Hananià, i tots els dirigents.
13 I Micàiehu els referí totes les paraules que havia escoltat mentre Baruc llegia el llibre a les orelles del poble.
14 I tots els dirigents envia- ren Jehudí, ll de Netanià, ll de Xelemià, ll de Cuixí, per dir a Baruc: Pren el rotlle en què has llegit a les orelles del poble en la teva mà, i vine. I Baruc, ll de Nerià, prengué el rotlle en la seva mà, i vingué a ells.
15 I ells li digueren: Seu, doncs, i llegeix-lo a les nostres orelles. I Baruc el va llegir a les seves orelles. 16 I s’esdevingué, quan hagueren escoltat totes les paraules, que tots es van girar espantats, i digueren a Baruc: Hem d’explicar al rei totes aquestes paraules.
17 I demanaren a Baruc, dient: Explica’ns, doncs, com vas escriure totes aquestes paraules de la seva boca.
18 I Baruc els digué: M’anava dic- tant totes aquestes paraules amb la seva boca, i jo les escrivia en el llibre amb tinta.
Jeremies 36
19 I els dirigents digueren a Baruc: Vés, amaga’t, tu i Jeremies, i que ningú no sàpiga on sou.
20 I anaren al rei, al pati, i deixaren el rotlle a la cambra del secretari Elixamà, i explicaren totes aquestes paraules a orelles del rei.
21 I el rei va enviar Jehudí a prendre el rotlle, i el va prendre de la cambra del secretari Elixamà. I Jehudí va llegir-lo a les orelles del rei i a les orelles de tots els dirigents que eren drets vora el rei.
22 I el rei residia a la casa d’hivern –era el mes novè– i el braser crema- va davant d’ell.
23 I s’esdevingué, quan Jehudí havia llegit tres o quatre fulls, que ho tallà amb el ganivet de l’escriba, i ho llançà al foc que hi havia al braser, ns que tot el rotlle fou con- sumit pel foc del braser.
24 Però no tingueren por, i no s’esquinçaren llurs vestits, ni el rei ni cap dels seus servents que escol- taven totes aquestes paraules.
25 I, tanmateix, Elnatan i Delaià i Guemarià demanaren al rei que no cremés el rotlle, però no els volgué escoltar.
26 I el rei manà Jerahmeel, ll del rei, i Seraià, ll d’Azriel, i Xelemià, ll d’Abdeel, de prendre l’escriba Baruc i el profeta Jeremies; però Jahveh els amagà.
27 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, després que el rei havia cremat el rotlle i les paraules que Baruc havia escrit de la boca de Jeremies, dient:
28 Torna a agafar un altre rotlle, i escriu-hi totes les paraules que abans eren en el primer rotlle, que Joiaquim, rei de Judà, va cremar.
29 I diràs a Joiaquim, rei de Judà: Així diu Jahveh: Tu has cremat aquest rotlle, dient: ¿Per què has escrit sobre ell, dient: El rei de
841


   847   848   849   850   851