Page 850 - Biblia Català TBS
P. 850

Jeremies 36, 37
Babilònia certament vindrà, i des- truirà aquesta terra, i en farà desapa- rèixer l’home i el bestiar?
30 Per tant, així diu Jahveh concer- nent Joiaquim, rei de Judà: No tin- drà ningú que segui sobre el tron de David, i el seu cadàver serà llançat a la calor del dia i al fred de la nit;
31 i castigaré la seva iniquitat en ell i en la seva descendència i en els seus servents: i portaré sobre ells, i sobre els habitants de Jerusalem i sobre els homes de Judà, tot el mal que he parlat contra ells; i no han volgut escoltar.
32 I Jeremies va prendre un altre rotlle i el donà a l’escriba Baruc,  ll de Nerià, el qual hi va escriure, de la boca de Jeremies, totes les paraules del llibre que Joiaquim, rei de Judà, havia cremat al foc; i encara hi va afegir moltes paraules com aquestes.
7 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Així direu al rei de Judà, que us ha enviat a mi per consultar-me: Heus aquí, l’exèrcit del Faraó que ha sortit a ajudar-vos, tornarà a la seva pròpia terra, a Egipte;
8 i els caldeus tornaran a venir, i lluitaran contra aquesta ciutat, i la capturaran, i li calaran foc.
9 Així diu Jahveh: No enganyeu les vostres ànimes, dient: Els caldeus es retiraran i se n’aniran lluny de nosaltres, perquè no se n’aniran pas. 10 Perquè encara que vencéssiu tot l’exèrcit dels caldeus que lluiten con- tra vosaltres, i només els restessin homes ferits, s’aixecarien, cadascú en la seva tenda, i calarien foc a aquesta ciutat.
11 I s’esdevingué que mentre s’allunyava l’exèrcit dels caldeus de Jerusalem, a causa de l’exèrcit del Faraó,
12 Jeremies sortí de Jerusalem per anar a la terra de Benjamí a prendre possessió de la seva propietat entre el poble.
13 I quan era al portal de Benjamí, llavors l’encarregat de la guàr- dia, que s’anomenava Irià,  ll de Xelemià,  ll d’Hananià, vingué i va agafar el profeta Jeremies, dient: Tu et vols passar als caldeus.
14 I Jeremies digué: És fals, jo no em vull passar als caldeus. Però Irià no el va voler escoltar, i va agafar Jeremies, i el portà als o cials.
15 I els o cials es van aïrar contra Jeremies, i el van copejar, i el van posar a la casa d’empresonament, la casa del secretari Jehonatan, perquè n’havien fet una casa d’empresonament.
16 Així Jeremies entrà a la casa de la cisterna, i a les cel·les; i Jeremies s’hi estigué molts dies.
17 I el rei Sedecies envià a treure’l; i el rei l’interrogà a casa seva en se-
37
Joiaquim, el qual Nabucodonosor, rei de Babilònia, féu regnar a la terra de Judà.
2 Peròellnovaescoltar,nielsseus servents ni el poble de la terra, les paraules que Jahveh havia parlat per mitjà del profeta Jeremies.
3 I el rei Sedecies envià Jucal,  ll de Xelemià, i Safanià,  ll del sacerdot Maasseià, al profeta Jeremies, dient: Prega, et supliquem, per nosaltres a Jahveh, el nostre Déu.
4 I Jeremies entrava i sortia enmig del poble, perquè encara no l’havien  cat a la casa de la presó.
5 I l’exèrcit del Faraó sortí d’Egipte, i els caldeus que assetjaven Jerusa- lem s’assabentaren d’aquesta notí- cia, i s’allunyaren de Jerusalem.
6 I la paraula de Jahveh vingué al profeta Jeremies, dient:
37:1 2Re 24:17 842
I el rei Sedecies,  ll de Josies,
regnà en lloc de Conies,  ll de


   848   849   850   851   852