Page 852 - Biblia Català TBS
P. 852

Jeremies 38, 39
15 I Jeremies digué a Sedecies: Si t’ho explico, ¿és que potser no em mataràs? I si t’aconsello, no m’escoltaràs.
16 I el rei Sedecies jurà a Jeremies en secret, dient: Viu Jahveh, que ens va donar aquesta vida; et juro que no et mataré, ni et lliuraré a la mà d’aquests homes que cerquen la teva vida.
17 I Jeremies digué a Sedecies: Així diu Jahveh, el Déu dels exèrcits, el Déu d’Israel: Si et rendeixes als caps del rei de Babilònia, llavors viurà la teva ànima, i aquesta ciutat no serà cremada amb foc; i viuràs tu i casa teva.
18 Però si no surts per rendir-te als capitans del rei de Babilònia, llavors aquesta ciutat serà lliurada a la mà dels caldeus, i la cremaran amb foc, i tu no escaparàs de llur mà.
19 I el rei Sedecies digué a Jeremies: Tinc por dels jueus que s’han rendit als caldeus, que em lliurin a les seves mans i m’escarneixin.
20 I Jeremies digué: Ells no et lliura- ran. Obeeix, ara, la veu de Jahveh, el quejoetdic,iseràboperatu,ila teva ànima viurà.
21 Però, si tu refuses de sortir, aques- ta és la paraula que Jahveh m’ha mostrat:
22 I, heus aquí, totes les dones que han restat a la casa del rei de Judà seran portades als caps del rei de Babilònia, i elles diran: Els teus amics t’han enganyat i han preval- gut contra tu; els teus peus s’han enfonsat en el fang, i ells han girat l’esquena.
23 I totes les teves mullers i els teus  lls seran portats als caldeus, i tu no t’escaparàs de llur mà, perquè per la mà del rei de Babilònia seràs agafat, i aquesta ciutat serà cremada amb foc.
24 I Sedecies digué a Jeremies: Que ningú no sàpiga aquestes paraules, i no moriràs.
39:1 2Re 25:1 844
25 I si els prínceps senten que he parlat amb tu, i vénen a tu, i et diuen: Explica’ns ara mateix el que has parlat al rei, no ens ho amaguis i no et matarem; i també el que el rei t’ha dit;
26 llavors els diràs: He presentat la meva súplica davant del rei, que no em fes tornar a la casa de Jehonatan per morir allà.
27 I tots els prínceps vingueren a Jeremies, i li ho demanaren, i els va declarar totes aquestes paraules que el rei havia manat. I el deixaren estar, perquè ningú no s’havia assa- bentat de l’assumpte.
28 Jeremies, doncs, va restar en el pati de la presó  ns al dia que Jerusalem fou capturada; i era allà quan Jerusalem fou capturada.
39
L’any novè de Sedecies, rei
de Judà, el mes desè, vingué Nabucodonosor, rei de Babilònia, i tot el seu exèrcit contra Jerusalem, i la van assetjar.
2 L’any onzè de Sedecies, el mes quart, el novè dia del mes, van es- botzar la muralla de la ciutat;
3 i tots els o cials del rei de Babilònia van entrar, i van seure al portal del Mig: Nergal-Sarèsser, Samgar-Nebó, Sarsequim, el Rab- saris, Nergal-Sarèsser, el Rab-mag, i tota la resta dels caps del rei de Babilònia.
4 I s’esdevingué, quan Sedecies, rei de Judà, i tots els homes de guerra els van veure, que fugiren i sortiren de nit de la ciutat pel camí del jardí del rei, a través del portal entre les dues muralles; i el rei va sortir pel camí de l’Arabà.
5 I l’exèrcit dels caldeus els per- seguí, i van atrapar Sedecies a l’Arabà de Jericó; i el van agafar, i el van portar a Nabucodonosor, rei de Babilònia, a Riblà, a la terra d’Hamat, i va pronunciar sentència contra ell.


   850   851   852   853   854