Page 857 - Biblia Català TBS
P. 857

tornat de totes les nacions on ells havien estat portats per romandre a la terra de Judà:
6 els homes i les dones i els nens i les  lles del rei, i tota persona que Nebuzaradan, cap de la guàr- dia, havia deixat amb Guedalià,  ll d’Ahicam,  ll de Xafan, i el profeta Jeremies, i Baruc,  ll de Nerià;
7 i van anar a la terra d’Egipte, per- què no van obeir la veu de Jahveh, i van arribar a Tahfanes.
8 I la paraula de Jahveh vingué a Jeremies, a Tahfanes, dient:
9 Agafa amb la teva mà pedres grosses, i enfonsa-les dins del fang, en la bòbila que hi ha a l’entrada de la casa del Faraó a Tahfanes, davant dels ulls dels homes de Judà;
10 i tu els diràs: Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, envio i prenc Nabucodonosor, rei de Babilònia, el meu servent, i posaré el seu tron per sobre aquestes pedres que he enfonsat; i estendrà la seva catifa reial sobre elles.
11 I vindrà, i colpirà la terra d’Egipte: elsquivanalamort,alamort;iels qui a la captivitat, a la captivitat; i els qui a l’espasa, a l’espasa.
12 I jo calaré foc a les cases dels déus d’Egipte; i ell les cremarà, i a ells els prendrà captius: i es cobrirà amb la terra d’Egipte, com el pastor es cobreix amb la seva roba, i sortirà d’allà en pau.
13 I esmicolarà els monuments de Betxèmeix, que és a la terra d’Egipte, i cremarà amb foc les cases dels déus d’Egipte.
Jeremies 43, 44
vist tot el mal que he portat sobre Jerusalem, i sobre totes les ciutats de Judà; i, heus aquí, avui dia són una desolació, i no hi ha ningú que hi habiti,
3 a causa de la maldat que van cometre per provocar-me a enuig, anant a fer pujar fum als ídols, servint altres déus que ells no van conèixer, ni ells ni vosaltres ni els vostres pares.
4 I us he enviat tots els meus servents, els profetes, matinant i enviant-los, dient: Us prego que no feu aquesta abominació que odio.
5 Però ells no van escoltar, i no van inclinar llur orella per convertir-se de llur maldat, per no fer pujar fum a d’altres déus.
6 Iesvessàelmeufurorilameva ira, i s’encengué a les ciutats de Judà i als carrers de Jerusalem, i esde- vingueren un desert, una desolació, com ho són avui.
7 Ara, doncs, així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: ¿Per què feu aquest gran mal contra les vos- tres pròpies ànimes, per extermi- nar d’entre vosaltres home i dona, nen i nadó, d’enmig de Judà,  ns que no resti cap romanent de vos- altres?
8 ¿Per què em provoqueu a enuig amb les obres de les vostres mans, fent pujar fum a d’altres déus a la terra d’Egipte, on aneu a sojornar per exterminar-vos a vosaltres matei- xos, i per esdevenir una maledicció i un oprobi entre totes les nacions de la terra?
9 ¿Heu oblidat les maldats dels vos- tres pares, i les maldats dels reis de Judà, i les maldats de llurs mullers, i les vostres pròpies maldats, i les maldats de les vostres mullers, que van cometre a la terra de Judà i als carrers de Jerusalem?
10 No s’han humiliat  ns al dia d’avui, i no han tingut por, i no han volgut caminar en la meva llei ni
44
els jueus que habitaven a la terra d’Egipte, que habitaven a Migdol, i aTahfanes,iaNof,ialaterrade Patrós, dient:
2 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Vosaltres mateixos heu
43:11 Jr 46:13
La paraula que fou reve-
lada a Jeremies per a tots
849


   855   856   857   858   859