Page 860 - Biblia Català TBS
P. 860

Jeremies 46, 47
versaris. I l’espasa devorarà, i se saciarà, i s’amararà de llur sang, per- què hi ha un sacri ci per al Senyor Jahveh dels exèrcits, en la terra del nord, vora el riu Eufrates.
11 Puja a Galaad, i pren bàlsam, verge  lla d’Egipte. Debades mul- tipliques les medecines, no hi ha guariment per a tu.
12 Les nacions s’han assabentat de la teva vergonya, i el teu crit ha om- plert la terra; perquè els poderosos han ensopegat amb els poderosos, han caigut tots dos junts.
13 La paraula que Jahveh parlà al profeta Jeremies concernent la vin- guda de Nabucodonosor, rei de Ba- bilònia, per colpir la terra d’Egipte. 14 Anuncieu-ho a Egipte, i procla- meu-ho a Migdol, també proclameu-ho a Nof i a Tahfanes, digueu: Alça’t, i prepara’t; perquè l’espasa devorarà el teu voltant.
15 ¿Per què ha caigut el teu poderós? No s’ha mantingut, perquè Jahveh l’ha deposat.
16 Ha multiplicat els qui ensope- guen, i l’un ha caigut sobre l’altre, i diuen: Alça’t, i tornem-nos-en al nostre poble, i a la terra del nos- tre naixement, a causa de l’espasa opressora.
17 Han cridat allà: Faraó, rei d’Egipte, no és més que un bramul; ha deixat passar el temps asse- nyalat.
18 Com jo visc –declaració del Rei, el Nom del qual és Jahveh dels exèr- cits–, que com el Tabor és entre les muntanyes, i com el Carmel vora el mar, així vindrà.
19 Fes-te atuells per a la deportació, habitant,  lla d’Egipte; perquè Nof esdevindrà deserta i desolada, sense cap habitant.
20 Egipte és una vedella magní ca, però li arriba un tàvec, li arriba del nord.
21 També els seus mercenaris enmig d’ella són com vedells d’engreix; per- què també ells s’han girat, han fugit junts, no han resistit, perquè el dia de llur calamitat ha vingut sobre ells, el temps de llur càstig.
22 La seva veu s’escamparà com la d’una serp; perquè hi aniran amb un exèrcit, i vindran amb destrals contra ella, com taladors d’arbres.
23 Han tallat el seu bosc –declaració de Jahveh–, encara que no es podia explorar; perquè s’han multiplicat més que les llagostes, i són innom- brables.
24 La  lla d’Egipte ha estat avergo- nyida; ha estat lliurada a la mà del poble del nord.
25 Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, ha dit: Heus aquí, castigaré Amon, el déu de No, i el Faraó, i Egipte, i els seus déus i els seus reis: tant el Faraó com els qui con en en ell.
26 I els lliuraré a la mà dels que cerquen llur vida, i a la mà de Nabu- codonosor, rei de Babilònia, i a la mà dels seus servents. I després Egipte serà habitada com en els dies antics –declaració de Jahveh.
27 Però tu, servent meu Jacob, no tinguis por, i no t’espantis, oh Israel: perquè, heus aquí, et salvo des de lluny, i la teva llavor des de la terra de llur captivitat; i Jacob tornarà, i descansarà, i estarà tranquil, i no hi haurà ningú que l’inquieti.
28 Tu no tinguis por, servent meu Jacob –declaració de Jahveh–, perquè jo sóc amb tu; perquè exterminaré totes les nacions on t’he portat, però a tu no t’exterminaré, sinó que et castigaré d’acord amb la mesura del judici, i no et tindré per innocent.
47La paraula de Jahveh fou revelada al profeta Jeremies referent als  listeus, abans que el
Faraó colpís Gaza.
46:13 Jr 43:10-13 46:27-28 Jr 30:10-11 47:1 Is 14:29-31; Ez 25:15-17 852


   858   859   860   861   862