Page 861 - Biblia Català TBS
P. 861

2 Així diu Jahveh: Heus aquí, les aigües pugen del nord, i esdevenen un torrent que sobreïx, i inunden la terra i la seva plenitud, la ciutat i els qui l’habiten: i els homes cri- den, i udolen tots els habitants del país.
3 Al so del copejament de les peü- lles dels seus poderosos cavalls, al soroll dels seus carros, al retruny de les seves rodes, els pares no s’han girat per atendre els  lls, per la fe- blesa de les mans;
4 a causa del dia que arriba per es- poliar tots els  listeus, per tallar de Tir i de Sidó tot supervivent que els ajudi; perquè Jahveh espoliarà els  listeus, la resta de l’illa de Caftor.
5 Gaza s’ha rapat en senyal de dol, Ascaló ha estat destruïda amb la resta de la seva vall. ¿Fins quan et faràs talls?
6 Ai, espasa de Jahveh,  ns quan no t’aturaràs? Desa’t a la teva beina, reposa i calla.
7 ¿Com t’aturaràs quan Jahveh li ha donat ordres contra Ascaló i contra la riba del mar? Allà l’ha posat.
Jeremies 47, 48
6 Fugiu, salveu la vostra vida, i sigueu com Aroer al desert.
7 Perquè, com que has con at en les teves obres i en els teus tresors, també tu seràs capturada, i Quemoix sortirà a l’exili juntament amb els seus sacerdots i els seus prínceps.
8 I el destructor vindrà a cada ciu- tat, i cap ciutat se n’escaparà; també la vall serà destruïda, i la plana, assolada, com Jahveh ha dit.
9 Doneu ales a Moab, perquè se’n vagi volant: perquè les seves ciutats seran desolades, sense ningú que hi habiti.
10 Maleït el qui faci l’obra de Jahveh enganyosament, i maleït qui privi la seva espasa de la sang.
11 Moab ha estat tranquil des de la seva joventut, i ha reposat sobre els seus solatges, i no ha estat buidat de vas en vas, i no ha hagut d’anar a la captivitat; per això mantingué el seu gust en ell, i la seva olor no ha estat alterada.
12 Per això, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– en què li en- viaré trasbalsadors que el trasbalsin, i buidaran els seus vasos, i esmicola- ran les seves gerres.
48
d’Israel: Ai de Nebó, perquè ha estat destruïda, ha estat avergonyi- da; Quiriataim ha estat capturada; Misgab ha estat avergonyida, i ha estat abatuda.
2 No hi haurà més lloança de Moab; a Heixbon han planejat mal contra ella: Veniu i suprimim-la d’entre les nacions. També tu, Madmén, seràs destruïda, darrere teu vindrà l’espasa.
3 El so de la cridòria d’Horonaim: devastació i gran destrucció.
4 Moab ha estat destruïda, els seus petits fan sentir llur cridòria.
5 Perquè a la pujada de Luhit pu- jaran amb plor, plorant; perquè a la baixada d’Honoraim, els adversaris han sentit una cridòria de desolació.
48:1 Is 15 i 16; Ez 25:8-11
Referent a Moab. Així diu
Jahveh dels exèrcits, el Déu
I Moab s’avergonyirà de
13
Quemoix, com la casa d’Israel s’avergonyí de Betel, llur con ança. 14 ¿Com podeu dir: Nosaltres som valents, i homes hàbils per a la bata- lla?
15 Moab ha estat destruït, i l’enemic ha pujat a les seves ciu- tats, i el millor dels seus joves ha baixat al carnatge –declaració del Rei, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom.
16 La calamitat de Moab és a punt d’arribar, i la seva a icció ve ràpida- ment.
17 Lamenteu-vos per ell, tots els qui l’envolteu; i tots els qui coneixeu el seu nom, digueu: Com ha estat tren- cat el ceptre del poder, el magní c bastó!
853


   859   860   861   862   863