Page 868 - Biblia Català TBS
P. 868

Jeremies 51
11 A leu les  etxes, empunyeu els escuts; Jahveh ha desvetllat l’esperit dels reis de Mèdia, perquè el seu pla contra Babilònia és destruir-la; perquè és la venjança de Jahveh, la venjança del seu temple.
12 Alceu una senyera als murs de Jerusalem, refermeu la guàrdia, establiu els vigilants, prepareu l’emboscada; perquè Jahveh ho ha planejat, i ha complert el que va par- lar contra els habitants de Babilònia. 13 Tu que habites entre moltes aigües, que abundes en tresors: ha arribat la teva  , la mesura del teu guany deshonest.
14 Jahveh dels exèrcits ha jurat per si mateix: Certament t’ompliré d’homes com de llagostos joves, i faran un crit contra tu.
15 Ell és qui ha fet la terra amb el seu poder, qui ha establert el món amb la seva saviesa, qui ha estès els cels amb la seva intel·ligència.
16 Quan fa sentir la seva veu es produeix un gran brogit d’aigües en els cels, i fa pujar els vapors dels termes de la terra; fa llampecs per a la pluja, i fa sortir el vent dels seus magatzems.
17 Tothom es torna insensible, man- cat de coneixement; tot orfebre serà avergonyit per l’estàtua, perquè la seva imatge de fosa és falsa, i no hi ha alè en ells.
18 Són vanitat aquests, l’obra de l’engany: en el temps de llur càstig s’esvairan.
19 La Porció de Jacob no és pas com els ídols, perquè ell és el Formador de tot, i Israel és la vara de la seva herèn- cia: Jahveh dels exèrcits és el seu Nom.
20 Tu ets el meu martell, i armes de guerra, i amb tu esmicolaré les naci- ons, i amb tu destruiré els regnes;
21 i amb tu esmicolaré el cavall i esmicolaré el cavaller, i amb tu es- micolaré el carro i el qui el mena,
22 i amb tu esmicolaré home i dona, i amb tu esmicolaré l’ancià i el nen, i amb tu esmicolaré el jove i la verge,
23 i amb tu esmicolaré el pastor i el seu ramat, i amb tu esmicolaré el llaurador i el seu parell de bous, i ambtuesmicolaréelsgovernadorsi els magistrats.
24 I faré pagar a Babilònia, i a tots els habitants de Caldea, tot el mal que han fet a Sió, davant dels vostres ulls –declaració de Jahveh.
25 Heus aquí, jo estic contra tu, muntanya destructora –declaració de Jahveh–, que destrueixes tota la terra; i estendré la meva mà con- tra tu, i et faré rodolar des de les roques, i faré de tu una muntanya cremada.
26 I no prendran de tu cap pedra de cantonada, ni cap pedra de fo- nament; sinó que seràs desolacions perpètues –declaració de Jahveh.
27 Alceu una senyera a la terra, toqueu una trompeta entre les na- cions, prepareu nacions contra ella, convoqueu contra ella els regnes d’Ararat, Minní i Aixquenaz; desig- neu contra ella un cabdill, feu pujar cavalls com llagostos eriçats.
28 Prepareu contra ella les nacions, amb els reis de Mèdia, els seus go- vernadors i tots els seus prefectes, i tota la terra del seu domini.
29 I la terra tremolarà, i és dol- drà; perquè s’han mantingut contra Babilònia els propòsits de Jahveh, per fer de la terra de Babilònia una desolació sense cap habitant.
30 Els poderosos de Babilònia han cessat de combatre, s’estan dins les fortaleses; la seva força s’ha assecat, s’han tornat com dones; han cremat els seus estatges, s’han trencat els seus forrellats.
31 Un correu corre a trobar un altre correu, un missatger corre a trobar un altre missatger, per anunciar al
860


   866   867   868   869   870