Page 87 - Biblia Català TBS
P. 87

13 I Moisès digué al poble: No tingueu por. Manteniu-vos ferms i veureu la salvació de Jahveh que farà per a vosaltres avui, perquè els egipcis que avui veieu, no els torna- reu a veure mai més.
14 Jahveh lluitarà per vosaltres, i vosaltres calleu.
15 I Jahveh va dir a Moisès: Per què clames a mi? Digues als  lls d’Israel que marxin, 16itualçaelteubastóiesténla teva mà damunt del mar i parteix-lo en dos, i els  lls d’Israel passaran pel mig del mar en l’eixut.
17 I jo, heus aquí, jo enduriré el cor dels egipcis i els perseguiran, i jo seré glori cat en el Faraó i en tot el seu exèrcit, en els seus carros i en els seus cavallers.
18 I els egipcis sabran que jo sóc Jahveh, quan sigui glori cat en el Faraó, en els seus carros i en els seus cavallers.
19 I l’àngel de Déu, que anava davant del campament d’Israel, es traslladà i anava darrere d’ells, i la columna de núvol es traslladà de davant d’ells, i es posà darrere d’ells, 20 i es  cà entre el campament dels egipcis i el campament d’Israel. I hi havia el núvol i la tenebra per als uns, però feia llum a la nit per als altres, i l’un no s’apropà a l’altre en tota la nit.
21 I Moisès va estendre la seva mà sobre el mar, i Jahveh féu apartar el mar per mitjà d’un vent fort de lle- vant tota la nit, i deixà el mar eixut, i les aigües es dividiren.
22 I els  lls d’Israel entraren enmig del mar, en l’eixut, i les aigües els feien de muralla a la seva dreta i a la seva esquerra.
23 I els egipcis els perseguiren, i tota la cavalleria del Faraó, els seus
14:19 Nm 20:16; Is 63:9 14:21 Js 4:23; Ps 66:6 15:2 Ps 118:14; Is 12:2
Èxode 14, 15
carros i els seus cavallers anaren darrere d’ells cap al mig del mar.
24 I s’esdevingué que a la vetlla del matí, Jahveh mirà a través de la columna de foc i de núvol al campa- ment dels egipcis, i posà confusió al campament dels egipcis;
25 i féu encallar les rodes dels seus carros, i els menaven amb di cultat. I els egipcis digueren: Fugim de davant d’Israel perquè Jahveh lluita a favor d’ells contra els egipcis.
26 I Jahveh va dir a Moisès: Estén la teva mà damunt del mar a   que les aigües tornin sobre els egipcis, sobre els seus carros i sobre els seus cavallers.
27 I Moisès va estendre la seva mà sobre el mar i, en aparèixer el matí, el mar tornà al seu lloc acostumat mentre els egipcis fugien a trobar-lo. I Jahveh sacsejà els egipcis al mig del mar.
28 I les aigües tornaren i cobriren els carros i els cavallers, tot l’exèrcit del Faraó que venia dins del mar darrere d’ells. No en restà ni un.
29 Però els  lls d’Israel caminaren sobre l’eixut pel mig del mar, i les aigües els feien de muralla a la dreta i a l’esquerra.
30 I aquell dia Jahveh salvà Israel de la mà dels egipcis, i Israel veié els egipcis morts a la vora del mar.
31 I Israel veié la gran mà amb què Jahveh havia obrat contra els egip- cis, i el poble va témer Jahveh, i va creure en Jahveh i en Moisès, el seu servent.
15
a Jahveh, i parlaren dient: Cantaré a Jahveh, perquè ha triomfat glorio- sament: el cavall i el seu cavaller ha llançat dins del mar.
2 Jah és la meva força i el meu càn- tic, i ell és la meva salvació. Aquest
14:22 1Co 10:1; He 11:29 15:1 Ap 15:3
Llavors Moisès i els  lls
d’Israel cantaren aquest càntic
79


   85   86   87   88   89