Page 880 - Biblia Català TBS
P. 880

1I s’esdevingué l’any trenta, al mes quart, el cinquè dia del mes, quan jo em trobava entre els depor-
tats vora el riu Quebar, que els cels foren oberts, i vaig veure visions de Déu.
2 El cinquè dia del mes –era l’any cinquè de la deportació del rei Joiaquín–,
3 la paraula de Jahveh vingué ex- pressament al sacerdot Ezequiel,  ll de Buzí, a la terra dels caldeus, vora el riu Quebar, i allà la mà de Jahveh fou sobre ell.
4 I vaig mirar i, heus aquí, un vent tempestuós venia del nord, un gran núvol, amb foc embolcallant-lo, i una resplendor al seu voltant, i enmig d’ell com la brillantor de l’ambre, enmig del foc.
5 I del centre sortia la semblança de quatre éssers vivents, i aquesta era llur aparença: tenien semblança d’home.
6 I cadascun tenia quatre cares, i cadascun tenia quatre ales.
7 I els seus peus eren uns peus rec- tes, i les plantes dels seus peus com la planta del peu d’un vedell, i lluïen com el bronze brunyit.
8 I tenien mans d’home sota les ales, als quatre costats; i els quatre tenien les seves cares i les seves ales.
9 Les seves ales s’ajuntaven l’una amb l’altra. No giraven en caminar, cadascun caminava recte endavant. 10 Referent a la semblança de les seves cares, tots quatre tenien la cara d’un home, i la cara d’un lleó, al costat dret, i tots quatre tenien la cara
1:2 2Re 24:12-16 1:5 Ap 4:6 1:11 Is 6:2 872
d’un bou a l’esquerra, i tots quatre també tenien la cara d’una àguila.
11 Així eren les seves cares. I cadas- cun tenia dues de les seves ales des- plegades cap amunt, que s’ajuntaven l’una amb l’altra, i dues cobrien els seus cossos.
12 I cadascun caminava recte enda- vant: vers on havia d’anar l’esperit, anaven, sense girar-se quan camina- ven.
13 Referent a la semblança dels és- sers vivents, llur aparença era com carbons de foc, com l’aparença de torxes  amejants: anaven i venien entre els éssers vivents, i el foc res- plendia, i del foc sortien llampecs.
14 I els éssers vivents corrien, i tor- naven, com el fulgor d’un llamp.
15 I jo mirava els éssers vivents i, heus aquí, a la terra hi havia una roda, vora els éssers vivents, una per cadascuna de les quatre cares.
16 L’aparença de les rodes i la seva estructura era com el color del crisò- lit. I les quatre tenien la mateixa semblança, i la seva aparença i la seva estructura era com si una roda estigués enmig de l’altra roda.
17 Anaven avançant sobre els seus quatre costats, no es giraven en moure’s.
18 I els seus cèrcols, eren d’una alçària esfereïdora, i els seus cèrcols eren plens d’ulls al voltant de totes quatre.
19 I quan els éssers vivents camina- ven, les rodes anaven al seu costat, i quan els éssers vivents s’aixecaven de terra, les rodes s’aixecaven.
Llibre del profeta Ezequiel


   878   879   880   881   882