Page 883 - Biblia Català TBS
P. 883

24 Llavors entrà l’Esperit en mi, i em posà dret sobre els meus peus, i em parlà, i em digué: Entra, tanca’t dins de casa teva.
25 I tu,  ll d’home, vet aquí que posaran sobre teu cordes gruixudes amb les quals et lligaran, i no podràs sortir enmig d’ells.
26 I faré que la teva llengua se t’adhereixi al paladar, i emmudiràs, i ja no seràs més l’home que els reprèn, perquè són una casa rebel. 27 Però quan jo et parli, obriré la teva boca, i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh: Qui vulgui escoltar, que escolti; i el qui refusi d’escoltar, que no escolti: perquè són una casa rebel.
4I tu,  ll d’home, pren-te un tros d’argila, i el posaràs davant teu, i hi gravaràs a sobre la ciutat de Jerusalem; 2 i posaràs setge contra ella, i cons- truiràs una forti cació contra ella, i aixecaràs un terraplè contra ella, i posaràs campaments contra ella, i instal·laràs ariets contra ella, al seu voltant.
3 I tu, pren-te una planxa de ferro, i posa-la com un mur de ferro entre tu i la ciutat. I afermaràs el teu rostre contra ella: i ella serà assetjada, i tu l’assetjaràs. Això serà un senyal per a la casa d’Israel.
4 I tu, jeu sobre el teu costat esquer- re, i posaràs la iniquitat de la casa d’Israel sobre seu: el nombre dels dies que hi jaguis, portaràs llur ini- quitat.
5 Perquè jo he posat sobre tu els anys de llur iniquitat, segons el nombre de dies: tres-cents noranta dies; i portaràs la iniquitat de la casa d’Israel.
6 I quan hauràs complert aquests dies, jauràs aquesta segona vegada sobre el teu costat dret, i portaràs la iniquitat de la casa de Judà quaranta
4:5 Nm 14:34 4:14 Ft 10:14 4:16 Lv 26:26; Is 3:1
Ezequiel 3, 4, 5
dies: un dia per any, t’he assenyalat un dia per any.
7 I afermaràs la teva cara vers el setge de Jerusalem, amb el teu braç descobert, i profetitzaràs contra ella. 8 I vet aquí que he posat cordes gruixudes sobre tu, perquè no et puguis girar de cap costat  ns que completis els dies del teu setge.
9 I tu, pren-te blat i ordi i faves i llenties i mill i espelta, i ho posaràs en un atuell, i te’n faràs pa; en men- jaràs segons el nombre dels dies que jeguis sobre el teu costat, tres-cents noranta dies.
10 I l’aliment que menjaràs serà a pes, vint xèquels cada dia; en men- jaràs de tant en tant.
11 I beuràs l’aigua mesurada, una sisena part d’un in; en beuràs de tant en tant.
12 I menjaràs coques d’ordi, que hauràs cuit amb excrements humans davant dels seus ulls.
13 I Jahveh digué: Així menjaran els  lls d’Israel el seu pa impur entre les nacions on els llançaré.
14 Llavors vaig dir: Ah, Senyor Jahveh, heus aquí, la meva ànima no està contaminada, i des de la meva joventut  ns ara no he menjat mai cap cadàver ni cap cosa trosse- jada; i mai no ha entrat en la meva boca carn impura.
15 I em digué: Mira, et permeto que usis fems de bou en lloc d’excrements humans, i faràs el teu pa amb això. 16 I em digué: Fill d’home, vet aquí que trencaré el suport del pa a Jerusalem, i menjaran pa a pes i amb ansietat; i beuran aigua mesu- rada i amb astorament:
17 de manera que els manqui pa i aigua, i restin consternats uns i altres, i es consumeixin en llur iniquitat.
5
I tu,  ll d’home, pren-te un ga-
nivet esmolat, agafa’l com una navalla de barber, i passa-te’l pel
875


   881   882   883   884   885