Page 886 - Biblia Català TBS
P. 886

Ezequiel 7, 8
res, ni de llur tumult, ni de llur ava- lot, i no faran lamentació per ells. 12 Arriba el temps, s’apropa el dia! Que el comprador no s’alegri, i que el venedor no es lamenti, perquè la ira està contra tota la seva multitud. 13 Perquè el venedor no recuperarà el que ha venut, encara que ells visquessin; perquè la visió referent a tota la seva multitud, no serà revoca- da; i ningú, amb la seva iniquitat, no podrà enfortir la seva vida.
14 Tocaran la trompeta, i ho tindran tot preparat: però ningú no anirà a la batalla, perquè la meva ira està contra tota la seva multitud.
15 L’espasa per fora, i la pesta i la fam per dins; qui sigui al camp mori- rà per l’espasa, i qui sigui a la ciutat la fam i la pesta el devoraran.
16 I els qui s’escapin fugiran, i s’estaran per les muntanyes com co- loms de les valls, tots ells gemegant, cadascú per la seva pròpia iniquitat. 17 Totes les mans s’afebliran, i tots els genolls es tornaran aigua.
18 I se cenyiran amb sac, i els cobri- rà l’horror; i totes les cares tindran vergonya, i tots llurs caps estaran pelats.
19 Llançaran la seva plata pels car- rers, i el seu or esdevindrà escòria; la seva plata i el seu or no els podrà alliberar el dia de la ira de Jahveh; no satisfaran llur ànima ni ompliran llurs ventres, perquè això els fou l’entrebanc de llur iniquitat.
20 I van fer dels seus ornaments de gala un motiu d’orgull, i es van fabricar imatges de llurs abomi- nacions, les seves coses detestables: per això els ho donaré com una cosa immunda.
21 I ho lliuraré com una presa a la mà dels estrangers, i com un espoli per als malvats de la terra, i ho pro- fanaran.
22 I apartaré d’ells el meu rostre, i profanaran el meu lloc amagat; i hi
8:2 Ez 1:27 8:3 Jr 32:34; Dt 32:16-21 878
vindran els saquejadors, i el profana- ran.
23 Fes una cadena: perquè la terra es plena de crims de sang, i la ciutat és plena de violència.
24 I faré venir els més dolents de les nacions, i s’apropiaran de llurs cases, i faré cessar l’orgull dels forts, i llurs santuaris seran profanats.
25 Vindrà la destrucció; i cercaran la pau, però no n’hi haurà.
26 Vindrà calamitat sobre calami- tat, i rumor rere rumor; i dema- naran una visió al profeta, i la llei mancarà al sacerdot, i el consell als ancians.
27 El rei portarà dol, i el príncep es vestirà de desolació, i les mans del poble de la terra tremolaran: els tractaré segons llur camí, i els jutjaré segons llurs judicis. I sabran que jo sóc Jahveh.
8
I s’esdevingué, l’any sisè, el mes
sisè, el cinquè del mes, quan jo seia a casa meva, i els ancians de Judà seien davant meu, que la mà del Senyor Jahveh va caure sobre meu allà.
2 I vaig mirar i, vet aquí una  gura que tenia l’aspecte del foc; el seu aspecte des dels lloms en avall era com el foc, i el seu aspecte des dels lloms en amunt, com un esclat de llum, com la brillantor de l’ambre.
3 I va estendre la forma d’una mà, i m’agafà per la cabellera del cap, i l’Esperit m’alçà entre la terra i els cels, i em va portar a Jerusalem en visions de Déu, a l’entrada del portal interior que mira cap al nord, on hi ha la seu de l’ídol de la gelosia, que provoca gelosia.
4 I heus aquí que allà hi havia la glòria del Déu d’Israel, semblant a la visió que havia vist a la vall.
5 I em digué: Fill d’home, aixeca ara els teus ulls cap al nord. I vaig


   884   885   886   887   888