Page 887 - Biblia Català TBS
P. 887

aixecar els meus ulls cap al nord, i, heus aquí, al nord del portal de l’altar, a l’entrada, hi havia l’ídol de la gelosia.
6 I em digué: Fill d’home, ¿veus el que fan aquests, les grans abomina- cions que la casa d’Israel fa aquí, per allunyar-me del meu santuari? I gi- ra’t novament, veuràs abominacions més grans.
7 I em va portar a l’entrada de l’atri; i vaig mirar, i vet aquí que hi havia un forat al mur.
8 I em digué: Fill d’home, forada ara el mur. I vaig foradar el mur, i vet aquí que hi havia una obertura. 9 I em digué: Entra, i mira les malig- nes abominacions que aquests fan aquí.
10 I vaig entrar, i vaig mirar i, heus aquí, tota mena de rèptils i de bèsties detestables, i tots els ídols de la casa d’Israel, gravats a la paret de tot el voltant.
11 I estaven drets davant d’ells se- tanta homes dels ancians de la casa d’Israel, i dret enmig d’ells hi havia Jaazanià,  ll de Xafan, cadascú amb el seu encenser a la seva mà; i puja- va un núvol espès d’encens.
12 Llavors em digué: ¿Has vist,  ll d’home, això que els ancians de la casa d’Israel fan en la foscor, cadascú en les cambres interiors de les seves pintures? Perquè diuen: Jahveh no ens veu, Jahveh ha deixat la terra.
13 I em digué: Torna’t a girar, veu- ràs que ells encara fan abominacions més grans.
14 I em va portar a l’entrada del portal de la casa de Jahveh que hi ha al nord, i vet aquí que allà seien les dones que ploraven per Tammuz.
15 I em digué: Has vist,  ll d’home? Torna’t a girar, veuràs encara abominacions més grans que aquestes.
8:10 Rm 1:23 8:16 Ez 11:1 9:3 Ez 1:28; 3:23
Ezequiel 8, 9
16 I em va portar a l’atri interior de la casa de Jahveh i, heus aquí, a l’entrada del temple de Jahveh, entre el pòrtic i l’altar, hi havia uns vint-i- cinc homes, d’esquena al temple de Jahveh i amb llurs cares vers l’est; i ells es prosternaven vers l’est davant del sol.
17 I em digué: Has vist,  ll d’home? ¿És una cosa lleugera per a la casa de Judà fer les abominacions que fan aquí? Perquè han omplert la terra de violència, i tornen a provocar-me a enuig. I vet aquí que es passen la branca pels seus narius.
18 Per això jo també actuaré amb furor, el meu ull no tindrà pietat, i no en tindré compassió; i cridaran a les meves orelles amb veu forta, però no els escoltaré.
9
I cridà a les meves orelles amb
veu forta, dient: Han arribat els qui han de castigar la ciutat, i cada un porta la seva arma destructora alamà.
2 I, heus aquí, sis homes que ve- nien pel camí del portal superior que mira al nord, i cada un amb la seva arma de degollar a la mà; i enmig d’ells hi havia un home ves- tit de lli amb els estris d’escrivent penjats a la cintura. I van entrar, i es van posar drets vora l’altar de bronze.
3 I la glòria del Déu d’Israel s’elevà de sobre el querubí, on era,  ns al llindar de la casa. I cridà l’ho- me vestit de lli que duia els estris d’escrivent penjats a la cintura;
4 i Jahveh li digué: Passa pel mig de la ciutat, pel mig de Jerusalem, i fes una marca sobre els fronts dels homes que sospiren i que es lamen- ten per totes les abominacions que es fan enmig d’ella.
5 I digué als altres, a les meves orelles: Passeu per la ciutat darrere d’ell, i colpiu. Que el vostre ull no tingui pietat, i no us en compadiu;
9:4 Ap 7:3
879


   885   886   887   888   889