Page 889 - Biblia Català TBS
P. 889

lleó, i la quarta era la cara d’una àguila.
15 I els querubins s’elevaren. Aquest era l’ésser vivent que vaig veure vora el riu Quebar.
16 I quan els querubins camina- ven, les rodes anaven al seu costat; i quan els querubins desplegaven llurs ales per elevar-se de la terra, les rodes tampoc no es giraven del seu costat.
17 Quan ells s’aturaven, elles s’aturaven, i quan ells s’alçaven, elles s’alçaven amb ells; perquè l’esperit de l’ésser vivent era en elles.
18 Llavors la glòria de Jahveh sortí del llindar de la casa, i es posà sobre els querubins.
19 I els querubins van alçar les seves ales, i es van elevar de la terra davant dels meus ulls; quan van sortir, les rodes també els acompa- nyaven. I es van aturar a l’entrada del portal est de la casa de Jahveh, i la glòria del Déu d’Israel era a dalt, damunt d’ells.
20 Aquest era l’ésser vivent que vaig veure sota el Déu d’Israel, vora el riu Quebar; i vaig saber que eren querubins.
21 Cada un tenia quatre cares, i cada un tenia quatre ales: i tenien una semblança de mans d’home sota llurs ales.
22 I la semblança de llurs cares era la mateixa de les cares que vaig veure vora el riu Quebar: era llur aspecte, i eren ells mateixos. Cada un anava recte endavant.
Ezequiel 10, 11
2 I em digué: Fill d’home, aquests són els homes que tramen la mal- dat, i que donen un mal consell en aquesta ciutat;
3 els qui diuen: No és a prop! Construïm cases! La ciutat és l’olla, i nosaltres som la carn.
4 Per això, profetitza contra ells, profetitza,  ll d’home.
5 I l’Esperit de Jahveh va caure sobre mi, i em digué: Digues: Així diu Jahveh: Exactament això és el que heu dit, casa d’Israel, perquè jo conec cadascun dels pensaments que pugen al vostre esperit.
6 Heu multiplicat els vostres morts dins d’aquesta ciutat, i heu omplert de morts els seus carrers.
7 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Els vostres morts que heu posat enmig d’ella, ells són la carn, i ella és l’olla, però a vosaltres jo us expulsaré d’enmig d’ella.
8 De l’espasa teniu por, i jo por- taré l’espasa damunt vostre, diu el Senyor Jahveh.
9 I jo us expulsaré d’enmig d’ella, i us lliuraré a les mans dels estrangers, i faré judicis entre vosaltres.
10 Caureu per l’espasa, us jutjaré a la frontera d’Israel. I sabreu que jo sóc Jahveh.
11 Aquesta ciutat no serà una olla per a vosaltres, ni vosaltres sereu la carn de dintre; us jutjaré a les fron- teres d’Israel.
12 I sabreu que jo sóc Jahveh, per- què no heu caminat en els meus estatuts, i no heu complert els meus judicis, sinó que heu obrat segons els judicis de les nacions que us envolten.
13 I s’esdevingué, mentre jo profe- titzava, que Pelatià,  ll de Benaià, va morir. Llavors vaig caure sobre el meu rostre, i vaig cridar amb veu forta, i vaig dir: Ah, Senyor Jahveh, vols exterminar el romanent d’Israel?
11
de Jahveh, que mira a llevant; i, heus aquí, a l’entrada del portal hi havia vint-i-cinc homes, i enmig d’ells vaig veure Jaazanià,  ll d’Azur, i Pelatià,  ll de Benaià, caps del poble.
11:12 Lv 18:3
I l’Esperit m’aixecà, i em
dugué al portal est de la casa
881


   887   888   889   890   891