Page 891 - Biblia Català TBS
P. 891

ells: aniran a la deportació, al capti- veri.
12 I el príncep que hi ha en llur mig prendrà els farcells damunt l’espatlla en la foscor, i sortirà; faran un forat a través del mur per sortir per allà; cobrirà el seu rostre, perquè els seus ulls no vegin la terra.
13 I estendré la meva xarxa damunt d’ell, i serà agafat en el meu tremall, i faré que se l’enduguin a Babilònia, a la terra dels caldeus; però no ho veurà, i allà morirà.
14 Itotselsquehihaalseuvol- tant per ajudar-lo, i tots els seus batallons, jo els escamparé a tots els vents, i desembeinaré l’espasa darre- re d’ells.
15 I sabran que jo sóc Jahveh, quan els escampi entre les nacions, i els dispersi per les terres.
16 Però en deixaré uns quants que s’escapin de l’espasa, de la fam i de la pesta, a   que contin totes llurs abominacions entre les nacions on aniran. I sabran que jo sóc Jahveh.
17 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
18 Fill d’home, menja el teu pa tremolant, i beu la teva aigua amb inquietud i amb angoixa;
19 i diràs al poble de la terra: Així diu el Senyor Jahveh, als qui habi- ten a Jerusalem i a la terra d’Israel: Menjaran llur pa amb angoixa, i beuran llur aigua amb astorament, perquè la seva terra serà desolada de la seva plenitud, a causa de la violència de tots els que hi habiten. 20 I les ciutats habitades seran dei- xades desertes, i la terra serà devas- tada. I sabreu que jo sóc Jahveh.
21 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
22 Fill d’home, ¿què voleu dir amb aquest proverbi vostre que teniu a la terra d’Israel, que diu: S’allarguen els dies, i cada visió s’esvaeix?
12:13 2Re 25:7; Jr 52:11 12:25 Lc 21:33
Ezequiel 12, 13
23 Per això, digues-los: Així diu el Senyor Jahveh: Faré cessar aquest proverbi, i no es repetirà més aquest proverbi a Israel. I di- gues-los: Els dies s’atansen, i cada visió s’acompleix.
24 Perquè ja no hi haurà cap més visió vana, ni cap endevinació afala- gadora enmig de la casa d’Israel.
25 Perquè jo, Jahveh, parlaré, i la paraula que parlaré es complirà: no s’ajornarà més, sinó que en els vostres dies, casa rebel, parlaré la paraula i la compliré –a rmació del Senyor Jahveh.
26 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
27 Fill d’home, vet aquí el que van dient els de la casa d’Israel: La visió que aquest veu és per d’aquí a molts dies, i aquest profetitza per a un temps llunyà.
28 Per tant, digues-los: Així diu el Senyor Jahveh: Cap de les meves pa- raules no s’ajornarà més, sinó que la paraula que jo he parlat es complirà –a rmació del Senyor Jahveh.
13
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, profetitza contra els profetes d’Israel que profetitzen, i digues a aquells que profetitzen se- gons el seu propi cor: Escolteu la paraula de Jahveh.
3 Així diu el Senyor Jahveh: Ai dels profetes insensats, que van darrere del seu propi esperit, i no han vist res!
4 Els teus profetes, oh Israel, són com guineus als deserts.
5 No heu pujat als portells, ni heu aixecat un mur al voltant de la casa d’Israel, per resistir en la batalla el dia de Jahveh.
6 Han vist vanitat i endevinació mentidera, aquells que diuen: A rmació de Jahveh, quan Jahveh no els ha enviat; i fan esperar que s’acompleixi la paraula.
883


   889   890   891   892   893