Page 893 - Biblia Català TBS
P. 893

3 Fill d’home, aquests homes han entronitzat els seus ídols en el seu cor, i han posat l’entrebanc de llur iniquitat davant de llur rostre. ¿Com he de deixar que encara em consul- tin?
4 Per això parla amb ells, i digues-los: Així ha dit el Senyor Jahveh: Qualsevol de la casa d’Israel que entronitzi els seus ídols en el seu cor, i posi l’en- trebanc de la seva iniquitat davant del seu rostre, i vingui a consultar el profeta, jo Jahveh li respondré segons la multitud dels seus ídols,
5 a   d’agafar la casa d’Israel pel seu cor, ja que tots ells s’han apartat de mi per anar darrere llurs ídols.
6 Per això digues a la casa d’Israel: Així diu el Senyor Jahveh: Torneu, i aparteu-vos dels vostres ídols, i aparteu els vostres rostres de totes les vostres abominacions.
7 Perquè qualsevol de la casa d’Israel, i qualsevol estranger que sojorni a Israel, que se separi de mi i entronitzi els seus ídols en el seu cor, i posi l’entrebanc de la seva iniquitat davant del seu rostre, i vingui a un profeta per consultar-lo referent a mi: jo mateix, Jahveh, li respondré per mi mateix.
8 I posaré el meu rostre contra aquest home, i en faré un senyal i un proverbi, i el tallaré d’enmig del meu poble. I sabreu que jo sóc Jahveh.
9 I si el profeta es deixa seduir, i pronuncia alguna paraula: jo ma- teix, Jahveh, seduiré aquell profeta, i estendré la meva mà contra ell, i el destruiré d’enmig del meu poble Israel.
10 I ells portaran el càstig de llur iniquitat: el càstig de la iniquitat del profeta serà igual que el càstig de la iniquitat del qui consulta;
11 a   que la casa d’Israel no s’esgarriï més de darrere meu, ni
Ezequiel 14
es contaminin més amb totes llurs transgressions: llavors ells seran el meu poble, i jo seré el seu Déu –a rmació del Senyor Jahveh.
12 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
13 Fill d’home, si la terra peca con- tra mi cometent una in delitat, i jo estenc la meva mà contra ella, i tren- co el seu suport de pa, i li envio la fam, i li tallo els homes i les bèsties: 14 encara que enmig d’ella hi hagués aquests tres homes: Noè, Daniel i Job, ells únicament allibera- rien la seva pròpia ànima en llur jus- tícia –a rmació del Senyor Jahveh. 15 Si jo fes passar bèsties ferotges a través de la terra  ns a despoblar-la, i es tornés un lloc desolat on ningú no hi pogués passar a causa de les bèsties:
16 encara que aquests tres homes fossin enmig d’ella, com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que no alliberarien ni  lls ni  lles; ells individualment serien alliberats, però la terra esdevindria una desola- ció.
17 O, si jo fes venir l’espasa contra aquella terra, i digués: Espasa, tra- vessa la terra! I jo en tallés els homes i les bèsties:
18 encara que aquests tres homes fossin enmig d’ella, com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que no alliberarien ni  lls ni  lles; només ells individualment serien alliberats.
19 O bé, si jo fes venir la pesta sobre aquella terra, i hi vessés el meu furor contra ella en sang, per tallar-ne els homes i les bèsties:
20 encara que Noè, Daniel i Job fossin enmig, com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– no podrien alli- berar ni  ll ni  lla; per causa de la seva justícia només ells individual- ment alliberarien les seves pròpies ànimes.
14:8 Lv 20:3 14:9 1Re 22:23 14:14 Gn 6:9; Dn 10:11; Jb 1:1
885


   891   892   893   894   895