Page 895 - Biblia Català TBS
P. 895

11 I et vaig adornar amb ornaments, i vaig posar braçalets a les teves mans, i un collaret al teu coll,
12 i et vaig posar una anella al nas, i arracades a les orelles, i una corona d’esplendor sobre el teu cap.
13 I fores guarnida d’or i de plata, i elteuvestiteradelli idesedaide brodats; vas menjar or de farina i mel i oli: i arribares a ser molt bonica, i prosperares ns a assolir la reialesa. 14 I el teu nom es va escampar entre les nacions, per la teva bellesa, perquè era perfecta, per la glòria que vaig posar en tu –a rmació del Senyor Jahveh.
15 Però et vas re ar de la teva be- llesa, i et vas prostituir per la teva fama, i vas vessar les teves prostitu- cions a tothom qui passava: per a ell era la teva bellesa;
16 i agafaves dels teus vestits, i en guarnies els teus llocs alts amb di- versos colors, i t’hi prostituïes. Coses que no han de succeir, i això no ha de ser.
17 I vas agafar els teus bells orna- ments fets amb el meu or i la meva plata que jo t’havia donat, i te’n feres imatges d’home, i et vas prostituir amb elles;
18 i vas agafar els vestits brodats, i les vas cobrir; i vas posar davant d’elles el meu oli i el meu encens. 19 I el meu pa, que jo t’havia donat, la or de farina i l’oli i la mel, amb els quals et vaig alimentar, tu els vas posar davant d’elles, en olor suau. Així ha estat –a rmació del Senyor Jahveh.
20 I vas agafar els teus lls i les teves lles que m’havies infantat, i els vas sacri car a elles per menjar-ne. ¿Foren poca cosa les teves forni- cacions,
21 que vas matar els meus lls, i els vas lliurar a aquelles imatges fent-los passar pel foc?
Ezequiel 16
22 I amb totes les teves abomina- cions i les teves fornicacions, no et vas recordar dels dies de la teva joventut, quan estaves nua i despu- llada, quan et removies en la teva sang.
23 I s’esdevingué, després de tota la teva maldat –Ai, ai de tu, diu el Senyor Jahveh–,
24 que et vas edi car un lloc elevat, i et vas fer un lloc alt en cada plaça. 25 Et vas construir el teu lloc alt a l’entrada de cada camí, i vas fer abominable la teva bellesa, i vas obrir les teves cames a tothom que passava, i vas multiplicar les teves fornicacions.
26 També et vas prostituir amb els lls d’Egipte, els teus veïns cor- pulents; i vas multiplicar les teves fornicacions per provocar-me a ira. 27 I heus aquí, vaig estendre la meva mà contra tu, i vaig fer minvar la teva porció, i et vaig lliurar al desig de les que t’avorrien, de les - lles dels listeus, les quals tingueren vergonya del teu camí desvergonyit. 28 I vas fornicar amb els lls d’Assíria perquè no estaves satisfeta; i vas fornicar amb ells, i tampoc no et vas satisfer.
29 I vas multiplicar les teves forni- cacions a la terra de Canaan ns a Caldea, i tampoc amb això no esta- ves satisfeta.
30 Com n’és de feble el teu cor –a rmació del Senyor Jahveh–, per fer totes aquestes coses, les obres d’una prostituta arrogant,
31 quan vas construir el teu lloc ele- vat a l’entrada de cada camí, i et vas fer el teu lloc alt en cada plaça. Però no feies com una prostituta, perquè menyspreaves la paga,
32 feies com la muller que comet adulteri, que en lloc del seu marit pren estranys.
33 A totes les prostitutes els fan un obsequi, però tu feies obsequis a tots
887


   893   894   895   896   897