Page 896 - Biblia Català TBS
P. 896

Ezequiel 16
els teus amants, i els feies regals per- què vinguessin de tot l’entorn per a les teves fornicacions.
34 I tu feies el contrari de les altres dones en les teves fornicacions, per- què ningú t’havia d’anar al darrere per fornicar, i tu donaves una paga, i a tu no t’havien de donar cap paga; i ho feies al contrari.
35 Per tant, prostituta, escolta la pa- raula de Jahveh.
36 Així diu el Senyor Jahveh: Ja que has exhibit la teva luxúria, i has descobert la teva nuesa en les teves fornicacions amb els teus amants, i amb tots els ídols de les teves abomi- nacions, i per la sang dels teus  lls que els has donat:
37 per això, vet aquí que jo aplegaré tots els teus amants, amb els quals t’has complagut, i tots els que has estimat, juntament amb tots els que has odiat; i els aplegaré al teu vol- tant, i els descobriré la teva nuesa, perquè vegin tota la teva nuesa.
38 I jo et jutjaré com són jutjades les adúlteres, i les que vessen sang, i et donaré la sang del furor i de la gelosia.
39 I et lliuraré a llur mà, i ells ender- rocaran el teu lloc elevat, i destruiran els teus llocs alts, i et despullaran dels teus vestits, i et prendran els teus bells ornaments, i et deixaran nua i despullada.
40 I faran pujar contra tu una colla de gent, i t’apedregaran, i et traves- saran amb llurs espases,
41 i calaran foc a les teves cases, i executaran els judicis sobre tu davant dels ulls de moltes dones; i faré que deixis de ser una prostituta, i tampoc no donaràs cap més recompensa.
42 Llavors s’apaivagarà el meu furor contra tu, i la meva gelosia s’apartarà de tu, i em calmaré, i no m’enutjaré més.
43 Perquè no t’has recordat dels dies de la teva joventut, i m’has provocat
amb totes aquestes coses, vet aquí que jo també faré recaure el teu camí sobre el teu cap –a rmació del Senyor Jahveh. I tu ja no cometràs més aquesta infàmia sobre totes les teves abominacions.
44 Mira, qualsevol que parli amb proverbis farà un proverbi de tu, dient: Tal mare, tal  lla!
45 Ets la  lla de la teva mare, que avorrí el propi marit i els propis  lls. I tu ets la germana de les teves germanes, que avorriren llurs propis marits i llurs propis  lls. La vostra mare era una hittita, i el vostre pare, un amorreu.
46 I la teva germana gran és Samaria, ella i les seves  lles que habiten a la teva mà esquerra; i la teva germana més jove, que habita a la teva mà dreta, és Sodoma i les seves  lles.
47 Però tu, no només has caminat en llurs camins, i has fet segons llurs abominacions, sinó que, com si això fos poc, t’has corromput més que elles en tots els teus camins.
48 Tant cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh–, que la teva ger- mana Sodoma, ella i les seves  lles, nohanfetcomhasfettu,tuiles teves  lles.
49 Vet aquí, aquesta fou la iniquitat de la teva germana Sodoma: l’orgull, l’abundor de pa i la prosperitat ocio- sa que ella i les seves  lles tenien; però ella mai no ajudà la mà de l’a igit i del necessitat.
50 I es van enorgullir, i van cometre abominació davant meu: per això, quan ho vaig veure, jo les vaig apar- tar.
51 I Samaria no va cometre ni la meitat dels teus pecats, però tu vas multiplicar les teves abominacions més que elles, i has fet semblar jus- tes les teves germanes amb totes les abominacions que has fet.
888


   894   895   896   897   898