Page 898 - Biblia Català TBS
P. 898

Ezequiel 17, 18
l’est? Es marcirà sobre els bancals on brotà.
11 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
12 Digues, ara, a la casa rebel: ¿No sabeu que signi ca això? Digues-los: Heus aquí, el rei de Babilònia vingué a Jerusalem, i va prendre el seu rei i els seus prínceps, i se’ls va emportar a Babilònia.
13 I en va prendre un del llinatge reial, i féu amb ell un pacte, i li féu fer un jurament; i agafà els notables del país,
14 a   que el regne fos humiliat, a   que no s’aixequés, sinó que hagués de guardar el seu pacte per poder subsistir.
15 Però es rebel·là contra ell, enviant els seus missatgers a Egipte perquè li donés cavalls i molta gent de guerra. Prosperarà? ¿Escaparà el qui va fer aquestes coses? ¿Trencarà el pacte, i se n’escaparà?
16 Tant cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que morirà enmig de Babilònia, a la regió del rei que el féu regnar, el jurament del qual menyspreà, i el pacte del qual trencà.
17 I el Faraó no batallarà pas per ell amb un gran exèrcit ni amb una multitud de gent, quan aixequin un terraplè i construeixin una forti ca- ció, per tallar moltes vides.
18 Perquè ell ha menyspreat el jura- ment, trencant el pacte, malgrat que, heus aquí, havia donat la seva mà, i havia fet totes aquestes coses. No s’escaparà.
19 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Com jo visc, que el meu jurament, que ell ha menyspreat, i el meu pacte, que ell ha trencat, els posaré sobre el seu cap.
20 I escamparé damunt d’ell la meva xarxa, i l’agafaré en el meu tremall, i el faré venir a Babilònia,
i allí pledejaré amb ell a causa de la seva in delitat amb què ha estat in del contra mi.
21 I tots els seus fugitius, amb tots els seus batallons, cauran a espasa, i els restants seran escampats a tots els vents. I sabreu que jo, Jahveh, he parlat.
22 Així diu el Senyor Jahveh: Jo prendré, doncs, el cimall del cedre alt, i l’establiré; n’escapçaré el cap dels seus rebrots tendres, i jo el plantaré sobre una muntanya alta i elevada.
23 El plantaré damunt l’alta mun- tanya d’Israel, i traurà brancada, i portarà fruit, i esdevindrà un cedre magní c; i a sota d’ell s’hi ajoca- ran tota mena d’ocells, s’ajocaran a l’ombra dels seus brancams.
24 I tots els arbres del camp sabran que jo, Jahveh, he abatut l’arbre altívol, he elevat l’arbre humil, he assecat l’arbre verd, i he fet  orir l’arbre sec. Jo, Jahveh, he parlat, i ho he fet.
18
17:12 2Re 24:11-17 17:15 2Re 24:20 17:16 Jr 52:11 18:2 Jr 31:29 890
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 ¿Què penseu vosaltres, els que feu servir aquest proverbi sobre el terri- tori d’Israel, dient: Els pares mengen el raïm verd, i s’han fet malbé les dents dels  lls?
3 Com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que ja no fareu servir més aquest proverbi a Israel.
4 Heus aquí que totes les ànimes són meves: tant l’ànima del pare com l’ànima del  ll són meves. L’ànima que pequi, ella mateixa morirà.
5 Iunhomequeésjust,ifajudicii justícia,
6 que no menja sobre les munta- nyes, i no aixeca els seus ulls als ídols de la casa d’Israel, i no deshonra la muller del seu proïsme, i no s’atansa


   896   897   898   899   900