Page 899 - Biblia Català TBS
P. 899

a la dona durant la separació de la seva menstruació,
7 i no oprimeix ningú, torna la seva penyora al deutor, no rapinya res,dónaelseupaalquitéfam,i cobreix el despullat amb roba,
8 no presta amb usura, i no carrega interès, aparta la seva mà de la per- versitat, jutja segons la veritat entre home i home,
9 camina en els meus estatuts, i guarda els meus judicis, per obrar segons la veritat: aquest és just, cer- tament viurà –a rmació del Senyor Jahveh.
10 Però, si engendra un  ll lladre, un vessador de sang, o que faci al- guna d’aquestes coses contra el seu germà,
11 i d’aquelles altres coses no en fa cap, sinó que menja sobre les mun- tanyes, i deshonra la muller del seu proïsme,
12 oprimeix l’a igit i el necessitat, rapinya, no retorna la penyora, i aixeca els seus ulls als ídols, comet abominació,
13 presta amb usura i carrega inte- rès: Viurà aquest? No viurà pas! Ha fet totes aquestes abominacions, certament morirà. La seva sang serà damunt d’ell.
14 Però, heus aquí, si engendra un  ll, i ell veu tots els pecats que ha fet el seu pare, i ho veu, però no fa coses com aquestes:
15 no menja sobre les muntanyes, i no aixeca els seus ulls als ídols de la casa d’Israel, no deshonra la muller del seu proïsme,
16 no oprimeix ningú, no reté la pe- nyora, i no rapinya, dóna el seu pa al qui té fam, i cobreix el despullat amb roba,
17 retira la seva mà de l’a igit, no pren usura ni interès, compleix els meus judicis, camina en els meus estatuts: aquest home no morirà per
18:9 Lv 18:5 18:23 2Pe 3:9
Ezequiel 18
la iniquitat del seu pare, certament viurà.
18 El seu pare, que practicà l’opressió, robà amb rapinya el seu germà, i féu el que no està bé enmig del seu poble, vet aquí que aquest morirà per la seva pròpia iniquitat.
19Idieu:¿Comésqueel llno porta la iniquitat del pare? Doncs, perquè el  ll ha fet judici i justícia, i ha guardat tots els meus estatuts, i els ha complert: certament viurà.
20 L’ànima que pequi, ella mateixa morirà. El  ll no portarà la iniquitat del pare, i el pare no portarà la ini- quitat del  ll. La justícia del just serà sobre ell, i la maldat del malvat serà sobre ell.
21 Però si el malvat torna de tots els pecats que ha fet, i guarda tots els meus estatuts, i fa judici i justícia, certament viurà, no morirà.
22 Totes les seves transgressions que ha fet no li seran recordades: per la justícia que ha fet, viurà.
23 ¿Em complac potser en la mort del malvat? –a rmació del Senyor Jahveh. ¿No vull que torni dels seus camins, i que visqui?
24 ¿Però si el just es gira enrere de la seva justícia, i fa la injustícia, segons totes les abominacions que el malvat ha fet, viurà? Cap de les seves justícies que ha fet no li serà recordada: per la seva transgressió amb què ha transgredit, i pel seu pecat amb què ha pecat, per causa d’ells morirà.
25 I dieu: El camí del Senyor no és anivellat. Escolteu, ara, casa d’Israel: ¿El meu camí no és anivellat? ¿No són els vostres camins, els que no són anivellats?
26 Quan el just es fa enrere de la seva justícia, i comet injustícia, i mor per aquestes coses, mor per la seva pròpia injustícia que ha comès.
891


   897   898   899   900   901