Page 905 - Biblia Català TBS
P. 905

per això t’he convertit en un oprobi entre les nacions, i en la befa de totes les terres.
5 Elsquisónapropielsquisón lluny de tu es burlen de tu, tens la fama d’impura i plena de confu- sió.
6 Vet aquí que els prínceps d’Israel, cadascú segons el seu poder, eren dintre teu per vessar sang.
7 En tu s’ha deshonrat el pare i la mare, enmig teu s’ha oprimit l’estranger, en tu s’ha maltractat l’orfe i la viuda.
8 Has menyspreat les meves coses santes, i has profanat els meus dis- sabtes.
9 En tu hi ha gent que calumnia per vessar sang, i en tu hi ha qui menja sobre les muntanyes, enmig teu han comès infàmia.
10 En tu descobreixen la nuesa del pare, en tu humilien la dona que és impura per la menstruació.
11 I un comet abominació amb la dona del seu proïsme; i un altre profana la seva nora; i, dintre teu, un altre humilia la seva germana, la  lla del seu pare.
12 En tu s’accepta suborn per ves- sar sang: tu acceptes usura i inte- rès, i desposseeixes el teu proïsme amb l’extorsió, i t’has oblidat de mi –a rmació del Senyor Jahveh.
13 Però, heus aquí, jo picaré amb el meu palmell contra el guany desho- nest que has fet, i a causa de la sang que hi ha enmig teu.
14 ¿Podrà resistir el teu cor, es man- tindran fermes les teves mans, els dies en què jo actuaré contra tu? Jo, Jahveh, he parlat i ho faré.
15 I t’escamparé entre les nacions, i et dispersaré entre les terres, i acaba- ré amb tota la teva impuresa.
16 I tu seràs profanada en tu matei- xa als ulls de les nacions. I sabràs que jo sóc Jahveh.
Ezequiel 22
17 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
18 Fill d’home, la casa d’Israel se m’ha tornat escòria: tots són bronze i estany i ferro i plom, dins del forn; han esdevingut escòries de plata.
19 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Ja que tots us heu tornat escòria, per això vet aquí que jo us aplego enmig de Jerusalem.
20 Com s’aplega la plata i el bronze i el ferro i el plom i l’estany enmig del forn per bufar-hi el foc a sobre: així us aplegaré en la meva ira i en el meu furor, i us deixaré allà, i us fondré.
21 I us aplegaré, i bufaré sobre vos- altres en el foc de la meva ira, i sereu fosos enmig seu.
22 Com es fon la plata enmig del forn, així sereu fosos enmig seu. I sabreu que jo, Jahveh, he vessat el meu furor sobre vosaltres.
23 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
24 Fill d’home, digues-li: Tu ets la terra que no està puri cada, ni rega- da per la pluja en el dia de la indig- nació.
25 La conspiració dels seus profetes és enmig d’ella, com un lleó ru- gent que esbocina la presa: devoren les ànimes, prenen riqueses i coses precioses, multipliquen les viudes enmig seu.
26 Els seus sacerdots han violat la meva llei, i han contaminat les meves coses santes: no fan diferèn- cia entre allò sant i allò profà, ni discerneixen entre allò impur i allò pur; i han amagat els seus ulls dels meus dissabtes, i jo he estat profanat enmig d’ells.
27 Els seus prínceps són enmig seu com llops que esbocinen la presa, per vessar sang, per destruir les àni- mes, cobejant el guany injust.
28 I els seus profetes els arrebossen amb calç, tenen visions vanes, i
22:7-12 Ex 20:12; 22:21, 22; Lv 19:30; 18:7-20; Ex 23:8; 22:25 22:26 Lv 10:10
897


   903   904   905   906   907