Page 906 - Biblia Català TBS
P. 906

Ezequiel 22, 23
els endevinen mentida, dient: Així parla el Senyor Jahveh. Quan, de fet, Jahveh no ha parlat.
29 El poble de la terra practica l’extorsió, i roba amb violència, i oprimeix l’a igit i el necessitat, i extorsiona l’estranger sense cap raó. 30 I he cercat entre ells un home que aixequés un mur, i s’estigués a la bretxa davant meu a favor de la terra, per tal que jo no la destruís: però no l’he trobat.
31 I he vessat damunt d’ells la meva indignació, els he consumit amb el foc de la meva ira: he posat llur propi camí sobre llur cap –a rmació del Senyor Jahveh.
9 Per això l’he lliurada a la mà dels seus amants, a la mà dels  lls d’Assíria, pels quals s’havia in amat depassió.
10 Ells van descobrir la seva nuesa, van prendre els seus  lls i les seves  - lles, i a ella, la van matar amb l’espasa: i fou famosa entre les dones, i ells executaren els judicis contra ella.
11 I la seva germana Oholibà ho veié, i encesa per la passió encara es va corrompre més que ella, i les seves fornicacions foren pitjors que les fornicacions de la seva germana. 12 I ella s’in amà de passió pels  lls d’Assíria, els seus veïns, governa- dors i magistrats, vestits esplèndida- ment, cavallers muntats en cavalls, tots ells joves seductors.
13 I vaig veure que s’havia conta- minat: el camí de totes dues era el mateix.
14 I augmentà les seves forni- cacions: quan veié homes gravats sobre la paret, amb dibuixos de caldeus pintats amb vermelló,
15 cenyits amb un cinturó sobre els seus lloms, amb turbants folgats sobre els seus caps, tots ells amb aspectedecapitans,al’estildels lls de Babilònia, de Caldea, llur terra natal.
16 I quan ella els veié amb els seus ulls, s’in amà de passió, i els envià missatgers a Caldea.
17 I vingueren a ella els  lls de Babilònia, al llit dels amors, i la pro- fanaren amb llur fornicació, i ella es profanà amb ells, i la seva ànima es va separar d’ells.
18 Llavors descobrí les seves forni- cacions, i descobrí la seva nuesa, i la meva ànima es va separar d’ella, com la meva ànima s’havia separat de la seva germana.
19 Però ella multiplicà les seves fornicacions, recordant els dies de la seva joventut, quan fornicava a la terra d’Egipte.
23
2 Fill d’home, hi havia dues dones,  lles d’una mateixa mare,
3 que es van prostituir a Egipte, es van prostituir en la seva joventut. Allà els van prémer els pits, i allà els van grapejar el seu si virginal.
4 I els seus noms eren: Oholà, la gran, i Oholibà, la seva germana; i eren meves, i van infantar  lls i  lles. I, pel que fa als seus noms, Samaria és Oholà, i Jerusalem, Oholibà.
5 I Oholà es va prostituir quan era meva, i es va encendre de passió pels seus amants, els assiris, veïns seus,
6 vestits de porpra, governadors i magistrats, tots ells joves seductors, cavallers muntats en cavalls.
7 I ella els oferí les seves prosti- tucions, a tots els distingits  lls d’Assíria, i a tots aquells amb els quals s’in amava de passió: es con- taminà amb tots els seus ídols.
8 I no deixà les seves fornicacions d’Egipte: perquè jagueren amb ella en la seva joventut, i grapejaren els seus pits virginals, i vessaren llur fornicació sobre ella.
898
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:


   904   905   906   907   908