Page 909 - Biblia Català TBS
P. 909

15 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
16 Fill d’home, heus aquí, et prenc el desig dels teus ulls de sobte. Però no facis dol, i no ploris, i no vessis llàgrimes.
17 Quan et lamentis, calla. No facis dol pels morts, cenyeix-te el turbant, i posa’t les sandàlies als peus, i no et cobreixis ns als llavis, i no mengis pa d’homes.
18 I al matí en vaig parlar al poble, i al vespre va morir la meva dona: i l’endemà al matí vaig fer com m’havia estat manat.
19 I el poble em digué: ¿No ens explicaràs quin signi cat tenen per a nosaltres aquestes coses que fas?
20 I jo els vaig respondre: La parau- la de Jahveh vingué a mi, dient:
21 Digues a la casa d’Israel: Així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo profanaré el meu santuari, l’orgull de la vostra força, el desig dels vostres ulls i l’afecte de la vostra ànima: i els vostres lls i les vostres lles que heu deixat, cauran a espa- sa.
22 Ifareucomjohefet:nousco- brireu ns als llavis, no menjareu pa d’homes,
23 i portareu els vostres turbants sobre els vostres caps, i les vostres sandàlies als vostres peus: no us planyereu ni plorareu, sinó que us consumireu per les vostres iniqui- tats, i gemegareu l’un amb l’altre.
24 I Ezequiel serà un senyal per a vosaltres, fareu segons tot el que ell ha fet: quan això s’esdevindrà, sabreu que jo sóc el Senyor, Jahveh.
25 I tu, ll d’home, el dia que els prengui la seva força, el goig de la seva glòria, el desig dels seus ulls, i l’anhel de les seves ànimes, els seus lls i les seves lles,
26 aquell dia vindrà a tu el qui s’escapi per portar l’informe a les teves orelles.
Ezequiel 24, 25
27 En aquell dia s’obrirà la teva boca per parlar amb el qui s’hagi escapat, i parlaràs, i ja no seràs mut: i seràs un senyal per a ells. I sabran que jo sóc Jahveh.
25
24:21 1Re 9:8 25:1-7 Jr 49:1-6; Ez 21:28-32 25:8-11 Is 15 i 16; Jr 48
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, posa el teu rostre vers els lls d’Ammon, i profetitza contra ells.
3 I diràs als lls d’Ammon: Escolteu la paraula del Senyor Jahveh. Així diu el Senyor Jahveh: Com que tu vas dir: Ah! Contra el meu santuari, quan era profanat, i contra la terra d’Israel, quan era desolada, i contra la casa de Judà, quan anava a la captivitat;
4 per això, vet aquí, que et lliuraré als lls de l’est en possessió, que establiran en tu llurs campaments, i posaran en tu llurs tendes: ells es menjaran el teu fruit i es beuran la teva llet.
5 I faré de Rabà un pasturatge de camells, i dels lls d’Ammon una pleta de bestiar menut. I sabreu que jo sóc Jahveh.
6 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Per tal com has batut de mans i has picat de peus, i t’has alegrat amb tot el menyspreu de la teva ànima contra la terra d’Israel:
7 per això, vet aquí que jo estendré la meva mà contra tu, i et lliuraré com a espoli a les nacions, i et tallaré d’entre els pobles, i t’exterminaré d’entre les terres: et destruiré. I sa- bràs que jo sóc Jahveh.
8 Així diu el Senyor Jahveh: Com que Moab i Seïr han dit: Mireu, la casa de Judà és igual que totes les nacions;
9 per això, vet aquí que obro el anc de Moab des de les ciutats, des de les seves ciutats de la frontera, la glòria de la terra, Betaieiximot, Baal- Meon i Quiriataim,
901


   907   908   909   910   911