Page 915 - Biblia Català TBS
P. 915

18 Fill d’home, Nabucodonosor, rei de Babilònia, ha imposat al seu exèrcit un gran servei contra Tir. Tot cap ha estat afaitat, i tota espatlla ha estat pelada; però ni ell ni el seu exèrcit no han tret cap paga de Tir, pel servei que ha fet contra ell.
19 Per això, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo dono a Nabucodonosor, rei de Babilònia, la terra d’Egipte; i ell s’emportarà la seva riquesa, i prendrà el seu botí, i agarrarà la seva presa, i tindrà el salari per al seu exèrcit.
20 Com a sou del treball que ha fet contra ella, li he donat la terra d’Egipte, perquè han treballat per a mi –a rmació del Senyor Jahveh.
21 Aquell dia faré brotar un corn a la casa d’Israel, i a tu et donaré l’obertura de la boca enmig d’ells. I sabran que jo sóc Jahveh.
30
2 Fill d’home, profetitza, i digues: Així diu el Senyor Jahveh: Udoleu! Ai, aquell dia!
3 Perquè el dia és a prop, el dia de Jahveh és a prop: un dia de nuvola- da, serà el temps de les nacions.
4 I l’espasa vindrà sobre Egipte, i hi haurà gran esglai a Cuix, quan caiguin els ferits a Egipte, i s’emportaran la seva abundància, i seran destruïts els seus fonaments.
5 CuixiPutiLud,itotelpoble barrejat, i Cub, i els  lls de la terra del pacte cauran amb ells a espasa. 6 Així diu Jahveh: I cauran els pun- tals d’Egipte, i serà abatut l’orgull de la seva força, des de Migdol  ns a Siené, cauran allà a espasa –a rmació del Senyor Jahveh.
7 I seran arrasats enmig dels països arrasats, i les seves ciutats seran al mig de les ciutats enrunades.
8 I sabran que jo sóc Jahveh, quan calaré foc a Egipte, i siguin esmico- lats tots els que l’ajudaven.
Ezequiel 29, 30
9 En aquell dia sortiran missatgers de davant meu en vaixells, per fer tremolar la con ada Cuix, i entre ells hi haurà angoixa, com el dia d’Egipte, perquè, vet aquí que arriba.
10 Així diu el Senyor Jahveh: Faré cessarlamultitudd’Egipteperlamà de Nabucodonosor, rei de Babilònia; 11 ell i el seu poble amb ell, el més terrible de les nacions, seran enviats a destruir la terra, i desembeinaran les seves espases contra Egipte, i ompliran la terra de ferits de mort. 12 I deixaré secs els rius, i vendré la terra a la mà dels malvats, i desolaré la terra i la seva plenitud, per la mà dels estrangers. Jo, Jahveh, he par- lat.
13 Així diu el Senyor Jahveh: I destruiré els ídols, i faré cessar les vanitats de Nof; i no hi haurà cap més príncep de la terra d’Egipte, i posaré el temor a la terra d’Egipte. 14 I desolaré Patrós, i calaré foc a Sóan, i faré judicis a No.
15 I vessaré el meu furor sobre Sin, la fortalesa d’Egipte, i tallaré la mul- titud de No.
16 I calaré foc a Egipte, Sin és retor- çarà de dolor, i la ciutat de No serà esbotzada, i Nof serà angoixada cada dia.
17 Els joves d’Aven i Pi-Bèset cau- ran a espasa, i aquestes ciutats seran dutes a captiveri.
18 I a Tahfanes s’enfosquirà el dia quan jo trenqui allà els jous d’Egipte, i faci cessar l’orgull de la seva força: un núvol la cobrirà, i les seves  lles seran dutes a captiveri.
19 I faré judicis a Egipte. I sabran que jo sóc Jahveh.
20 I s’esdevingué, l’any onzè, el mes primer, el dia setè del mes, que la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
907


   913   914   915   916   917