Page 92 - Biblia Català TBS
P. 92

Èxode 18, 19
15 I Moisès digué al seu sogre: Perquè el poble ve a mi per consultar Déu.
16 Quan tenen una qüestió, vénen a mi, i jo judico entre l’un i l’altre, i els faig saber els estatuts de Déu i les seves lleis.
17 I el sogre de Moisès li digué: No és bo això que fas.
18 T’esgotaràs completament, tu i aquest poble que és amb tu, perquè això és massa pesat per a tu, no ho pots fer tu sol.
19 Ara escolta la meva veu, t’acon- sellaré, i que Déu sigui amb tu. Estigues tu pel poble davant de Déu, i porta tu els seus problemes a Déu. 20 I ensenya’ls els estatuts i les lleis, i fes-los saber el camí per on han de caminar, i la feina que han de fer.
21 I tu escull d’entre tot el poble homes valents, temorosos de Déu, homes  dels, que odiïn el guany deshonest i posa’ls sobre ells, caps de milers, caps de centenars, caps de cinquantenes i caps de desenes;
22 i que jutgin el poble en tot moment. I s’esdevindrà que a tu et portaran tots els problemes grans, i ells mateixos jutjaran els problemes petits. Així serà més lleuger per a tu, i ells portaran la càrrega amb tu.
23 Si fas això i Déu t’ho mana, podràs mantenir-te dret, i també tot aquest poble se’n podrà anar al seu lloc en pau.
24 I Moisès escoltà la veu del seu sogre, i féu tot el que li havia dit.
25 I Moisès trià homes de valor d’entre tot Israel, i els posà com a caps sobre el poble: caps de milers, caps de centenars, caps de cinquan- tenes i caps de desenes.
26 I ells jutjaven en tot moment el poble: l’assumpte greu el portaven a Moisès, i tot assumpte petit el jutja- ven ells mateixos.
27 I Moisès s’acomiadà del seu sogre, i aquest se n’anà a la seva terra.
19:5, 6 1Pe 2:5, 9; Ap 1:6 84
19Al tercer mes de la sortida dels  lls d’Israel de la terra d’Egipte, el mateix dia, entraren al
desert del Sinaí.
2 I marxaren de Re dim i entraren al desert del Sinaí, i acamparen al desert. I Israel acampà allà davant la muntanya.
3 I Moisès pujà vers Déu, i Jahveh el cridà des de la muntanya, dient: Així parlaràs a la casa de Jacob i informaràs els  lls d’Israel:
4 Vosaltres mateixos heu vist el que jo vaig fer als egipcis, i com us he portat sobre ales d’àguiles i us he dut vers mi.
5 I ara, si voleu de veritat escoltar la meva veu i guardar el meu pacte, llavors sereu el meu tresor especial entre tots els pobles, perquè tota la terra és meva.
6 I vosaltres mateixos sereu per a mi un regne de sacerdots i una nació santa. Aquestes són les paraules que diràs als  lls d’Israel.
7 I Moisès vingué, i cridà els ancians del poble, i posà davant d’ells totes aquestes paraules que Jahveh li havia manat.
8 I tot el poble va respondre alhora, i digué: Farem tot el que Jahveh ha dit. I Moisès portà les paraules del poble a Jahveh.
9 I Jahveh va dir a Moisès: Heus aquí, jo vindré a tu dins un núvol espès, a   que el poble escolti quan jo parlo amb tu, i cregui també en tu per sempre. I Moisès trameté a Jahveh les paraules del poble.
10 I Jahveh va dir a Moisès: Vés al poble i santi ca’ls avui i demà, i que es rentin els vestits,
11 i que estiguin preparats per al ter- cer dia, perquè el tercer dia Jahveh baixarà davant dels ulls de tot el poble sobre la muntanya del Sinaí. 12 I tu marcaràs límits per al poble a l’entorn, dient: Guardeu-vos de pujar a la muntanya o de tocar el


   90   91   92   93   94