Page 928 - Biblia Català TBS
P. 928

Ezequiel 39, 40
a tot allò que té ales, i a totes les bèsties del camp: Aplegueu-vos, i veniu, reuniu-vos de tot arreu per al meu sacri ci que sacri co per a vosaltres, un sacri ci gran sobre les muntanyes d’Israel, i menjareu carn i beureu sang.
18 Menjareu la carn dels poderosos, i beureu la sang dels prínceps de la terra, de moltons, d’anyells i de bocs, de vedells, engreixats tots ells a Basan. 19 I menjareu greix  ns a la sacietat, i beureu sang  ns a l’embriaguesa, del meu sacri ci que sacri caré per a vosaltres.
20 I a la meva taula us atipareu de cavalls i genets, d’homes valents i de tot home de guerra –a rmació del Senyor Jahveh.
21 I posaré la meva glòria entre les nacions, i totes les nacions veuran el meu judici, que jo faré, i la meva mà, que descarregaré damunt d’ells. 22 I la casa d’Israel sabrà que jo sóc Jahveh, el seu Déu, des d’aquell dia en endavant.
23 I les nacions sabran que la casa d’Israel fou deportada per la seva iniquitat, perquè prevaricaren contra mi, i jo vaig amagar el meu rostre d’ells, i els vaig lliurar a la mà dels seus adversaris, i tots ells van caure per l’espasa.
24 Vaig fer amb ells segons les seves impureses i segons les seves trans- gressions, i vaig amagar el meu rostre d’ells.
25 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Ara faré tornar els captius de Jacob, i tindré compassió de tota la casa d’Israel, i em mostraré gelós pel meu sant Nom.
26 I ells portaran llur oprobi, i tota la in delitat que van cometre contra mi, quan habitin a la seva terra en seguretat, i ningú no els espanti;
27 quan els faci tornar d’entre els pobles, i els aplegui de les terres dels
40:2 Ap 21:10 40:3 Ap 11:1 40:5 1Re 6 920
seus enemics, i em santi qui en ells als ulls de moltes nacions.
28 I sabran que jo sóc Jahveh, el seu Déu, quan, després de deportar-los a les nacions, els aplegui a la seva terra, i no en deixaré mai més cap ni un allà.
29 I mai més no amagaré el meu rostre d’ells, perquè hauré vessat el meu Esperit sobre la casa d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh.
40
L’any vint-i-cinc de la nostra
deportació, al començament de l’any, en el desè dia del mes, catorze anys després que fou colpi- da la ciutat, aquell mateix dia fou sobre mi la mà de Jahveh, i em va portar allà.
2 En visions de Déu em va portar a la terra d’Israel i em posà sobre una muntanya molt alta, i sobre ella hi havia com l’estructura d’una ciutat al sud.
3 I em va portar allà, i, heus aquí, un home d’un aspecte com l’aspecte del bronze: i tenia un cordill de lli a la seva mà i una canya d’amidar, i estava dret al portal.
4 I l’home em digué: Fill d’home, mira amb els teus ulls, i escolta amb les teves orelles, i posa el teu cor en tot el que et faré veure; perquè per fer-t’ho veure, has estat portat aquí. Explica tot el que veuràs a la casa d’Israel.
5 I heus aquí, un mur exterior al vol- tant de la casa, i una canya d’amidar de sis colzades, de les d’una colzada i unpam,alamàdel’home.Iellme- surà el gruix de l’edi ci: una canya; i l’alçada: una canya.
6 I vingué al portal que mira cap a l’est, i pujà pels seus graons, i mesu- rà el llindar del portal, una canya de gruix; i l’altre llindar, una canya de gruix.
7 I cada cambra tenia una canya de llargada i una canya d’amplada;


   926   927   928   929   930