Page 930 - Biblia Català TBS
P. 930

Ezequiel 40, 41
30 I els vestíbuls al voltant feien vint-i-cinc colzades de llargada i cinc colzades d’amplada.
31 I els seus vestíbuls donaven a l’atri exterior, i tenien palmeres als seus pilars, i hi havia vuit graons per pujar-hi.
32 I em va portar a l’atri interior cap a l’est: i amidà el portal segons aquestes mides.
33 I les seves cambres i els seus pilars i els seus vestíbuls tenien les mateixes mides; i hi havia  nestres a dins, i als vestíbuls del voltant: cinquanta colzades de llargada, i vint-i-cinc colzades d’amplada.
34 I els seus vestíbuls donaven a l’atri exterior, i tenien palmeres als seus pilars, a l’un costat i a l’altre costat, i per pujar-hi hi havia vuit graons.
35 I em va portar a l’atri interior cap al nord, i amidà el portal segons aquestes mides;
36 les seves cambres, els seus pilars i els seus vestíbuls i les  nestres, tot al voltant: cinquanta colzades de llarga- da i vint-i-cinc colzades d’amplada. 37 I els seus pilars donaven a l’atri exterior, i tenien palmeres als seus pilars, a l’un costat i a l’altre costat, i per pujar-hi hi havia vuit graons.
38 I hi havia una cambra amb la seva entrada al costat dels pilars dels portals, allà rentaven l’holocaust.
39 I en el pòrtic del portal hi havia dues taules a l’un costat i dues taules a l’altre costat, per degollar sobre elles l’holocaust i el sacri ci pel pecat i el sacri ci per la culpa.
40 I al costat exterior, pujant a l’entrada del portal del nord, hi havia dues taules; i a l’altre costat, al pòrtic del portal, hi havia dues taules.
41 Quatre taules a l’un costat i qua- tre taules a l’altre costat, a la vora del portal: vuit taules sobre les quals degollaven els sacri cis.
41:1 1Re 6 922
42 I les quatre taules per a l’holocaust eren de pedra tallada: d’una colzada i mitja de llargada i d’una colzada i mitja d’amplada i d’una colzada d’alçada; damunt les quals es posaven els instruments amb els quals degollaven l’holocaust i el sacri ci.
43 I hi havia ganxos d’un pam  xats per dins, tot al voltant; i damunt les taules hi havia la carn de l’ofrena.
44 I a l’exterior del portal interior, a l’atri interior, que era al costat del portal del nord, hi havia les cambres dels cantors, encarades cap al sud; una estava al costat del portal de l’est encarada cap al nord.
45 I em digué: Aquesta cambra en- carada cap al sud és per als sacer- dots que vetllen per la custòdia de la casa.
46 I la cambra encarada cap al nord és per als sacerdots que vetllen per la custòdia de l’altar. Aquests són els  lls de Sadoc, d’entre els  lls de Leví, que s’atansen a Jahveh per servir-lo.
47 I amidà l’atri: un quadrat de cent colzades de llargada per cent colza- des d’amplada; i l’altar era davant la casa.
48 I em va portar al pòrtic de la casa, i amidà cada pilar del pòrtic: cinc colzades l’un costat i cinc colzades l’altre costat; i l’amplada del portal: tres colzades l’un costat i tres colza- des l’altre costat.
49 La llargada del pòrtic era de vint colzades, i l’amplada, d’onze colza- des, i s’hi pujava per uns graons; i hi havia columnes al costat dels pilars, una a cada costat.
41
I em va portar al temple, i
amidà els pilars: sis colzades d’amplada de l’un costat i sis col- zades d’amplada de l’altre costat: aquesta era l’amplada de la tenda.


   928   929   930   931   932