Page 932 - Biblia Català TBS
P. 932

Ezequiel 41, 42
fusta. I em digué: Aquesta és la taula que hi ha davant Jahveh.
23 I el temple i el santuari tenien dues portes.
24 I les dues portes tenien dos ba- tents, dos batents giratoris: dos ba- tents per a una porta i dos batents per a l’altra.
25 I damunt dels batents, sobre les portes del temple, foren fets queru- bins i palmeres, igual com havien estat fets sobre les parets; i a la fa- çana exterior del pòrtic hi havia un ràfec de fusta.
26 I hi havia  nestres estretes i pal- meres a banda i banda, als costats del pòrtic i de les cambres laterals de la casa i dels ràfecs.
8 perquè la llargada de les cambres que hi havia a l’atri exterior era de cinquanta colzades; mentre que davant la façana del temple hi havia cent colzades.
9 I sota aquestes cambres hi havia l’entrada de l’est, per als qui hi en- traven des de l’atri exterior.
10 Al llarg del mur de l’atri, cap a l’est, enfront de l’espai buit, i enfront de l’edi ci, hi havia cambres;
11 i davant d’elles hi havia un passa- dís semblant al de les cambres de la cara nord, de la mateixa llargada i de la mateixa amplada; i segons totes les seves sortides i segons la seva dispo- sició, i segons les seves entrades.
12 I segons les entrades de les cam- bres que donaven al sud, hi havia una entrada al cap del passadís, del corredor enfront del mur correspo- nent, per al qui entrava per l’est.
13 I em digué: Les cambres del nord i les cambres del sud que hi ha davant de l’espai buit, són les cambres santes, on els sacerdots que s’atansen a Jahveh menjaran les coses més santes; allà deixaran les coses més santes, i el present, i el sacri ci pel pecat, i el sacri ci per la culpa, perquè el lloc és sant.
14 Quan els sacerdots hi entrin, no sortiran del santuari a l’atri exterior, sinó que allà deixaran les seves robes amb què han ministrat, perquè són santes; i es posaran uns altres vestits, i es podran atansar a allò destinat al poble.
15 I quan ell hagué acabat d’amidar la casa interior, em féu sortir pel pas- sadís del portal que mira vers l’est, i amidà tot el voltant.
16 Amidà el costat est amb la canya d’amidar: cinc-centes canyes, amb la canya d’amidar, al voltant.
17 Amidà el costat del nord amb la canya d’amidar: cinc-centes canyes al voltant.
42
va portar a la cambra que hi havia enfront de l’espai buit i enfront de l’edi ci, al nord.
2 Davant l’entrada del nord, la seva llargada era de cent colzades, i l’amplada, de cinquanta colzades.
3 Enfront de les vint colzades de l’atri interior, i enfront del paviment de l’atri exterior, davant per davant d’una altra galeria, en els tres pisos. 4 I davant les cambres hi havia un passadís de deu colzades d’amplada cap a l’interior, amb un pas d’una colzada; i les seves entrades donaven al nord.
5 I les cambres superiors eren més estretes: perquè les galeries ocupa- ven més espai que a les inferiors i que a les del mig de l’edi ci;
6 perquè eren de tres pisos, i no tenien columnes com les columnes dels atris: per això eren més estretes que les inferiors i que les del mig, des del terra. 7Ielmurdeforaqueanava paral·lel a les cambres, pel camí de l’atri exterior enfront de les cam- bres, tenia cinquanta colzades de llargada;
924
I em va fer sortir a l’atri exte-
rior, en direcció al nord, i em


   930   931   932   933   934