Page 933 - Biblia Català TBS
P. 933

18 Amidà el costat del sud amb la canya d’amidar: cinc-centes canyes. 19 Es girà cap al costat oest, i amidà amb la canya d’amidar: cinc-centes canyes.
20 Amidà el mur que el voltava per tots quatre costats: cinc-centes canyes de llargada per cinc-centes d’amplada, per separar el santuari del lloc profà.
Ezequiel 42, 43
9 Ara, doncs, que allunyin de mi la seva fornicació, i els cadàvers dels seus reis, i habitaré enmig d’ells per sempre.
10 Tu,  ll d’home, mostra aques- ta casa a la casa d’Israel, a   que s’avergonyeixin de les seves ini- quitats; i que prenguin la mesura d’aquest model.
11 I si s’avergonyeixen de tot el que han fet, fes-los saber la forma de la casa, i la seva disposició, i les seves sortides i les seves entrades, i totes les seves formes, i totes les seves ordenances, i totes les seves formes, i totes les seves lleis: i escriu-ho da- vant dels seus ulls, perquè observin totes les seves formes, i tots les seves ordenances, i les compleixin.
12 Aquesta és la llei de la casa: Dalt del cim de la muntanya, tot el terme del voltant serà santíssim. Heus aquí, aquesta és la llei de la casa.
13 I aquestes són les mides de l’altar en colzades, de les d’una colzada i un pam: la base té una colzada d’alçada i una colzada d’amplada; i el vorell tot al voltant fa un pam. I aquesta és l’alçada de l’altar.
14 I des de la base, arran de terra,  ns a la vora inferior feia dues col- zades, amb una colzada d’amplada; i des de la vora petita  ns a la vora més gran feia quatre colzades, amb una colzada d’amplada.
15 I el fogar feia quatre colzades, i damunt del fogar hi havia quatre corns.
16 I el fogar feia dotze colzades de llargada per dotze d’amplada: qua- drat pels seus quatre costats.
17 I la vora feia catorze colzades de llargada per catorze d’amplada, als seus quatre costats, i el contorn del voltant feia mitja colzada, i la seva base feia una colzada de contorn; i els seus graons estaven encarats a l’est.
43
2 i vet aquí que la glòria del Déu d’Israel venia pel camí de l’est: i la seva veu era com el soroll de moltes aigües, i la terra resplendia a causa de la seva glòria.
3 I la visió que vaig veure era com la visió que havia vist quan vaig venir a destruir la ciutat: i les visions eren com la visió que havia vist vora el riu Quebar. I vaig caure sobre el meu rostre.
4 I la glòria de Jahveh entrà a la casa pel camí del portal encarat vers l’est.
5 I l’Esperit m’aixecà i em portà a l’atri interior; i, heus aquí, la glòria de Jahveh omplia la casa.
6 I vaig escoltar algú que em par- lava des de la casa, i l’home estava dret al meu costat,
7 i em digué: Fill d’home, aquest és el lloc del meu tron, i el lloc de les plantes dels meus peus, on habitaré entre els  lls d’Israel per sempre; i la casa d’Israel no profanarà mai més el meu sant Nom, ni ells ni els seus reis, amb les seves fornicacions, i amb els cadàvers dels seus reis als seus túmuls,
8 posant el seu llindar vora el meu llindar, i el seu muntant al costat del meu muntant, i amb només un mur entre jo i ells, i profanant el meu sant Nom amb lllurs abominacions que cometien,  ns que els vaig con- sumir amb la meva ira.
43:3 Ez 8:4 43:5 1Re 8:10, 11 43:7 1Cr 28:2
I em va portar al portal, al
portal que mira a l’est;
43:13-17 Ex 27:1, 2; 2Cr 4:1
925


   931   932   933   934   935