Page 934 - Biblia Català TBS
P. 934

Ezequiel 43, 44
18 I em digué: Fill d’home, així diu el Senyor Jahveh: Aquestes són les ordenances de l’altar, per al dia que sigui fet, per oferir holocaustos sobre ell i aspergir la sang sobre ell.
19 I als sacerdots levites que són del llinatge de Sadoc, que s’atansen a mi –a rmació del Senyor Jahveh– per servir-me, els donaràs un vedell de la vacada com a sacri ci pel pecat.
20 I prendràs de la seva sang, i la posaràs sobre els seus quatre corns i sobre els quatre angles de la vora i sobre el contorn del voltant: i el puri caràs, i en faràs l’expiació.
21 I prendràs el vedell del sacri ci pel pecat, i el cremaràs en el lloc assenyalat de la casa, fora del san- tuari.
22 I el segon dia oferiràs un boc de les cabres, perfecte, com a sacri ci pel pecat, i puri caran l’altar com el puri caren amb el vedell.
23 Quan hauràs acabat la puri ca- ció, oferiràs un vedell perfecte de la vacada, i un moltó perfecte del ramat.
24 I els oferiràs davant Jahveh, i els sacerdots llançaran sal sobre ells, i els oferiran en holocaust per a Jahveh.
25 Durant set dies presentaràs dià- riament un boc com a sacri ci pel pecat: i ells presentaran un vedell de la vacada i un moltó del ramat que siguin perfectes.
26 Durant set dies faran l’expiació de l’altar, i el puri caran, i el consa- graran.
27 I passats aquests dies, s’esdevindrà que, del dia vuitè en endavant, els sacerdots presentaran sobre l’altar els vostres holocaustos i les vostres ofrenes de pau, i us seré propici –a rmació del Senyor Jahveh.
2 I Jahveh em va dir: Aquest portal restarà tancat, no serà obert, i no hi entrarà ningú, perquè Jahveh, el Déu d’Israel, hi ha entrat: per això restarà tancat.
3 És per al príncep; el príncep, ell s’hi asseurà a menjar pa davant Jahveh, entrarà pel camí del pòrtic del portal, i pel mateix camí sortirà.
4 I em va portar pel camí del por- tal del nord al davant de la casa: i vaig mirar i, heus aquí, la glòria de Jahveh omplia la casa de Jahveh. I vaig caure sobre el meu rostre.
5 I Jahveh em va dir: Fill d’home,  xa-t’hi, i mira amb els teus ulls, i escolta amb les teves orelles tot el que et dic, referent a tots els estatuts de la casa de Jahveh i a totes les seves lleis; i  xa’t en l’entrada de la casa, en totes les sortides del santua- ri.
6 I diràs als rebels, a la casa d’Israel: Així diu el Senyor Jahveh: Ja n’hi ha prou de totes les vostres abomi- nacions, casa d’Israel;
7 d’haver fet entrar els  lls dels estrangers, incircumcisos de cor i incircumcisos de carn, perquè esti- guessin al meu santuari, per profa- nar casa meva, d’haver ofert el meu pa, el greix i la sang: i ells trencaren el meu pacte a causa de totes les vostres abominacions.
8 I no heu vetllat per la custòdia de les meves coses santes: sinó que heu posat estrangers en lloc vostre per tenir cura del meu santuari.
9 Així diu el Senyor Jahveh: Cap  ll d’estranger, incircumcís de cor i incircumcís de carn, no entrarà en el meu santuari, cap  ll d’estranger que sigui enmig dels  lls d’Israel.
10 Concernent els levites que s’apartaren de mi quan Israel errava i s’esgarriava de mi darrere dels seus ídols, portaran la seva iniquitat;
44
que mira a l’est. I era tancat.
I em féu tornar pel camí del
portal exterior del santuari,
i ministraran en el meu santuari
43:18-27 Ex 29:35-37 43:21 He 13:11, 12 926
11
com a guardians dels portals de la


   932   933   934   935   936