Page 936 - Biblia Català TBS
P. 936

Ezequiel 45
45I quan repartireu a sort la terra en herència, presentareu una ofrena elevada a Jahveh, una porció santi cada de la terra, d’una llargada de vint-i-cinc mil canyes i d’una amplada de deu mil; aquesta serà santi cada en tot el seu territori
al voltant.
2 D’aquesta hi haurà, per al santua- ri, cinc-centes canyes per cinc-centes, en quadrat, al voltant; i cinquanta colzades de terres comunals al vol- tant.
3 I sobre aquesta superfície amida- da, amidaràs vint-i-cinc mil canyes de llargada per deu mil d’amplada, on hi haurà el santuari, el Lloc Santíssim.
4 La porció santi cada de la terra serà per als sacerdots, ministres del santuari, que s’atansen a servir Jahveh; i serà un lloc per a llurs cases, i un lloc sant per al santuari. 5 I les vint-i-cinc mil canyes de llar- gada, i les deu mil d’amplada seran per als levites, ministres de la casa, per a ells, com a possessió, amb vint cambres.
6 I com a possessió de la ciutat assignareu cinc mil canyes d’ampla- da per vint-i-cinc mil de llargada, paral·lelament a la porció santi ca- da: serà per a tota la casa d’Israel.
7 Per al príncep en reservareu a l’un costat i a l’altre costat de la part san- ti cada i de la possessió de la ciutat, paral·lelament a la part santi cada, i davant la possessió de la ciutat, des de la cantonada oest cap a l’oest, i des de la cantonada est cap a l’est: i la llargada serà igual a cadascuna de les parts, des del límit oest  ns al límit est.
8 Aquesta terra serà la seva posses- sió a Israel: i els meus prínceps no oprimiran mai més el meu poble, sinó que assignaran la terra a la casa d’Israel segons les seves tribus.
45:10 Lv 19:36; Pr 11:1 928
9 Així diu el Senyor Jahveh: Ja n’hi ha prou, prínceps d’Israel! Deixeu la violència i l’espoli, i feu judici i justícia, alceu les vostres exaccions de sobre el meu poble –a rmació del Senyor Jahveh.
10 Heu de tenir unes balances justes iunefàjustiunbatjust.
11 L’efà i el bat tindran una mateixa mesura, de manera que el bat con- tingui un desè d’un hómer, i l’efà, un desè d’un hómer: la seva mesura serà segons l’hómer.
12 I el xèquel tindrà vint gueràs: vint xèquels, vint-i-cinc xèquels i quinze xèquels, faran per a vosaltres una mina.
13 Aquesta és l’ofrena brandada que oferireu: un sisè d’un efà per cada hómer de blat; i un sisè d’un efà per cada hómer d’ordi.
14 Aquesta és la norma de l’oli: de cada bat d’oli n’oferireu una desena per cada kor, que és un hómer de deu bats; perquè deu bats fan un hómer.
15 I un cap de bestiar menut per cada dos-cents, dels pasturatges re- gats d’Israel, per al present i per a l’holocaust, i per a l’ofrena de pau, per fer l’expiació per a ells –a rmació del Senyor Jahveh.
16 Tot el poble de la terra donarà aquesta ofrena elevada per al prín- cep d’Israel.
17 El príncep, però, s’encarregarà dels holocaustos i de l’ofrena i de la libació en les festes i en les llunes noves i en els dissabtes, en tots els temps assenyalats de la casa d’Israel: proveirà el sacri ci pel pecat i l’ho- locaust i el present i les ofrenes de pau, per fer l’expiació per a la casa d’Israel.
18 Així diu el Senyor Jahveh: El primer mes, el primer dia del mes, prendràs un vedell perfecte de la vacada, i puri caràs el santuari.


   934   935   936   937   938