Page 937 - Biblia Català TBS
P. 937

19 I el sacerdot prendrà de la sang del sacri ci pel pecat, i en posarà al muntant de la casa i als quatre cantons de la vora de l’altar, i al muntant del portal de l’atri interior. 20 I faràs així mateix el setè dia del mes per a qui hagi pecat per error i per ximpleria: i fareu l’expiació per la casa.
21 El primer mes, el dia catorzè del mes, tindreu la Pasqua, una festa de set dies; es menjarà pa àzim.
22 I aquell dia el príncep oferirà per ell i per tot el poble de la terra un vedell, com a sacri ci pel pecat.
23 I durant els set dies de la festa oferirà en holocaust a Jahveh set vedells i set moltons, perfectes, cadascun dels set dies; i en sacri ci pel pecat, un boc de les cabres cada dia.
24 I oferirà com a ofrena un efà per cada vedell, i un efà per cada moltó, i un in d’oli per cada efà.
25 El setè mes, el dia quinzè del mes, en la festa, ell ho farà igual com durant aquells set dies: amb el sacri ci pel pecat, amb l’holocaust, i amb el present, i amb l’oli.
Ezequiel 45, 46
4 I l’holocaust que el príncep oferirà a Jahveh el dia de descans serà de sis anyells, perfectes, i un moltó, perfecte. 5 I l’ofrena serà d’un efà per cada moltó, i per cada anyell una ofrena, undodelasevamà,iunind’oliper cada efà.
6 I el dia de la lluna nova, un vedell perfecte de la vacada, i sis anyells i un moltó, perfectes;
7 i farà un present d’un efà per cada vedell, i un efà per cada moltó, i pels anyells  ns on abasti la seva mà, i un in d’oli per cada efà.
8 I quan el príncep hagi d’entrar, entrarà pel camí del pòrtic del portal, i sortirà pel mateix camí.
9 Però quan el poble de la terra entri davant Jahveh en els temps assenya- lats, el qui entri per adorar pel camí del portal del nord, que surti pel camí del portal del sud, i el qui entri pel camí del portal del sud, que surti pel camí del portal del nord: no se’n tornarà pel camí del portal per on ha entrat, sinó que sortirà pel d’enfront. 10 I el príncep entrarà enmig d’ells, quan ells entrin; i sortirà quan ells surtin.
11 I en les festes i en els temps asse- nyalats, l’ofrena serà d’un efà per cada vedell, i un efà per cada moltó, i per cada anyell un do de la seva mà, i un in d’oli per cada efà.
12 Però quan el príncep faci una ofrena voluntària, un holocaust o una ofrena de pau, una ofrena volun- tària a Jahveh, llavors li serà obert el portal que mira a l’est, i farà el seu holocaust i les seves ofrenes de pau com fa el dia de repòs; i sortirà, i després de sortir ell, hom tancarà el portal.
13 I oferiràs cada dia un anyell d’un any, perfecte, en holocaust a Jahveh: l’oferiràs cada matí.
46
mira a l’est, restarà tancat els sis dies feiners, però el dia de descans serà obert, i en el dia de la lluna nova serà obert.
2 I el príncep entrarà pel camí del pòrtic del portal exterior, i restarà dret al costat del muntant del por- tal, mentre els sacerdots oferiran l’holocaust d’ell, i les ofrenes de pau d’ell, i ell adorarà a l’entrada del por- tal, i sortirà; i el portal no es tancarà  ns al vespre.
3 I el poble de la terra adorarà a l’entrada d’aquest portal, davant Jahveh, els dies de descans i els dies de les llunes noves.
Així diu el Senyor Jahveh: El
portal de l’atri interior, que
45:21 Ex 12:1-20 45:25 Nm 29:12-38 46:13 Nm 28:3
929


   935   936   937   938   939