Page 939 - Biblia Català TBS
P. 939

serà molt abundós, perquè aquestes aigües hi hauran arribat, i les aigües seran guarides, i tot viurà, ns allà on arribi el torrent.
10 I s’esdevindrà que els pescadors s’estaran drets a la riba: des d’Enguedí ns a Englaim serà un estenedor de xarxes; el seu peix, segons les seves menes, serà molt abundant, com el peix del Mar Gran.
11 Però els seus aiguamolls i les seves llacunes no seran guarides, sinó que es deixaran com a salines. 12 I vora el torrent, a la seva riba, a l’un costat i a l’altre costat, creixerà tota mena d’arbre fruiter: el seu fu- llatge no es marcirà, i el seu fruit no s’acabarà; cada mes donarà un fruit nou, perquè les seves aigües brollen del santuari, i el seu fruit servirà d’aliment, i el seu fullatge, de remei.
13 Així diu el Senyor Jahveh: Aquest és el territori segons el qual repartireu la terra en herència entre les dotze tribus d’Israel –Josep en tindrà dues porcions.
14 I en prendreu possessió tant els uns com els altres, perquè vaig aixe- car la meva mà en jurament per donar-la als vostres pares: i aquesta terra us caurà en heretatge.
15 Aquest serà, doncs, el límit de la terra pel costat del nord, des del Mar Gran, pel camí d’Hetlon, ns a Sedad: 16 Hamat, Berotà, Sibraim, entre la frontera de Damasc i la frontera d’Hamat; Hasser-Aticon, que és a la frontera d’Hauran.
17 I la frontera serà des del mar ns a Hassar-Enan, la frontera de Damasc i Safon al nord, i la frontera d’Hamat: aquest serà el límit del nord.
18 I el costat de l’est, entre Hauran i Damasc, i entre Galaad i la terra d’Israel, serà el Jordà; amidareu des d’aquesta frontera ns al mar de l’est: aquest serà el costat de l’est.
47:12 Ap 22:2
Ezequiel 47, 48
19 I el costat del sud, a migdia, serà des de Tamar ns a les aigües de Meribà de Cadeix, el torrent ns al Mar Gran: aquest serà el costat del sud.
20 I el costat de l’oest serà el Mar Gran, des d’aquella frontera ns da- vant l’entrada d’Hamat: aquest serà, doncs, el costat de l’oest.
21 I us dividireu aquesta terra se- gons les tribus d’Israel.
22 I s’esdevindrà que us la repartireu a la sort com a heretatge per a vosal- tres i per als estrangers que sojornin enmig vostre, que hagin engendrat lls enmig vostre: i els tindreu com a nadius entre els lls d’Israel; es repartiran a la sort l’heretatge amb vosaltres, entre les tribus d’Israel.
23 I s’esdevindrà que, en la tribu en la qual sojorni l’estranger, allà li donareu el seu heretatge –a rmació del Senyor Jahveh.
48
I aquests són els noms de les
tribus. Des de l’extrem nord, al llarg del camí d’Hetlon ns a l’entrada d’Hamat, Hassar-Enon, a la frontera de Damasc, cap al nord, al costat d’Hamat, i des de l’extrem est ns al mar: Dan hi tindrà una porció.
2 I vora la frontera de Dan, des de l’extrem est ns a la vora del mar: Aser, una porció.
3 I vora la frontera d’Aser, des de l’extrem est ns a la vora del mar: Neftalí, una porció.
4 I vora la frontera de Neftalí, des del costat est ns a la vora del mar: Manassès, una porció.
5 I vora la frontera de Manassès, des de l’extrem est ns a la vora del mar: Efraïm, una porció.
6 I vora la frontera d’Efraïm, des de l’extrem est ns a la vora del mar: Rubèn, una porció.
7 I vora la frontera de Rubèn, des de l’extrem est ns a la vora del mar: Judà, una porció.
931


   937   938   939   940   941