Page 94 - Biblia Català TBS
P. 94

Èxode 20, 21
això Jahveh beneí el dia de repòs i el santi cà.
12 Honra el teu pare i la teva mare a  que s’allarguin els teus dies sobre la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna.
13 No mataràs.
14 No cometràs adulteri.
15 No robaràs.
16 No donaràs fals testimoniatge contra el teu proïsme.
17 No cobejaràs la casa del teu proïsme, no cobejaràs la muller del teu proïsme, ni el seu servent, ni la seva serventa, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que sigui del teu proïsme.
18 I tot el poble veié els trons i els llamps, i el so del corn, i la munta- nya fumejant, i el poble ho veié, i tremolaren i s’estigueren drets a la distància.
19 I digueren a Moisès: Parla tu amb nosaltres i nosaltres escoltarem, però que no parli Déu amb nosaltres, no sigui que morim!
20 I Moisès va dir al poble: No tingueu por, perquè Déu ha vingut per provar-vos, i a  que el seu temor estigui davant vostre, a  que no pequeu.
21 I el poble s’estigué dret a la dis- tància, i Moisès s’atansà a la fosca on era Déu.
22 I Jahveh va dir a Moisès: Així diràs als lls d’Israel: Vosaltres mateixos heu vist que jo us he parlat des dels cels:
23 no fareu al meu costat déus de plata, i no us fareu déus d’or per a vosaltres.
24 Un altar de terra em faràs, i sacri caràs al seu damunt els teus holocaustos i els teus sacri cis de pau, el teu bestiar menut i gros. En tot lloc on faré recordar el meu Nom, vindré a tu i et beneiré.
25 I si em fas un altar de pedra, no l’edi caràs de pedra tallada, perquè si brandes la teva eina sobre ella, la profanaràs.
26 I no pujaràs amb graons al meu altar, perquè no s’hi descobreixi la teva nuesa.
21Aquestes són les ordenances que els posaràs al davant.
2 Quan compris un esclau hebreu, et servirà sis anys, però l’any setè sortirà lliure, de franc.
3 Si ha entrat sol, sortirà sol, si tenia muller, la seva muller sortirà amb ell.
4 Si el seu amo li dóna muller i ella li dóna lls o lles, la muller i els lls d’ella seran del seu amo, i ell sortirà sol.
5 Però si l’esclau a rma: Estimo el meu amo, la meva dona i els meus lls, no vull sortir lliure,
6 llavors el seu amo el farà atan- sar als jutges, i el farà atansar a la porta o als muntants, i el seu amo li foradarà l’orella amb un punxó, i el servirà per sempre.
7 I quan un home vengui la seva lla com a serventa, ella no en sorti- rà com en surten els esclaus.
8 Si desplau els ulls del seu amo i no s’hi ha casat, que la faci rescatar. No té autoritat per vendre-la a un poble estranger, ja que l’ha tractat malament.
9 I si l’ha casat amb el seu ll, la tractarà segons el dret de les lles. 10 Si pren una altra dona per a si mateix, no li reduirà en res el seu ali- ment, el seu vestit, ni la cohabitació d’ella.
20:12 Mt 15:4, 6; Ef 6:2, 3 20:13 Mt 5:21 20:14 Mt 5:27, 28 20:15 Ef 4:28 20:17 Rm 7:7; Col 3:5 20:18, 19 He 12:18, 19
86


   92   93   94   95   96