Page 946 - Biblia Català TBS
P. 946

Daniel 3
9 Prengueren la paraula, i digueren al rei Nabucodonosor: Que el rei visqui per sempre!
10 Tu, oh rei, has fet un decret pel qual tothom que escolti el so del corn, la  auta, la lira, la sambuca, el saltiri, la dolçaina i tota mena d’instruments de música, s’ha de prosternar i adorar l’estàtua d’or:
11 i el qui no es prosterni i adori, que sigui llançat enmig d’un forn de foc intens.
12 Hi ha uns jueus que has designat per a l’administració de la província de Babilònia: Xadrac, Meixac i Abed- Negó, aquests homes, oh rei, no t’han fet cas, no volen servir els teus déus, i no adoren l’estàtua d’or que has erigit.
13 Aleshores Nabucodonosor, amb ira i fúria, manà que portessin Xadrac, Meixac i Abed-Negó. Aleshores aquests homes foren por- tats davant del rei.
14 Nabucodonosor parlà, i els digué: ¿És cert, Xadrac, Meixac i Abed- Negó, que no serviu els meus déus, i que no adoreu l’estàtua d’or que he erigit?
15 Ara, doncs, ¿estareu a punt, en el moment que escolteu el so del corn, la  auta, la lira, la sambu- ca, el saltiri, la dolçaina, i tota mena d’instruments de música, de prosternar-vos i adorar l’estàtua que jo he fet? I si no l’adoreu, immedia- tament sereu llançats enmig d’un forn de foc intens. ¿Qui serà aquest Déu que us alliberarà de les meves mans?
16 Xadrac, Meixac i Abed-Negó van respondre, i van dir al rei Nabucodo- nosor: A nosaltres no ens cal respon- dre’t res sobre això.
17 Si això és així, el nostre Déu, a qui nosaltres servim, ens pot allibe- rar del forn de foc intens, i també ens alliberarà de la teva mà, oh rei.
3:18 Lc 12:4, 5; Ft 4:19 938
18 I sinó, sàpigues, oh rei, que no servirem els teus déus, i no adorarem l’estàtua d’or que has erigit.
19 Llavors Nabucodonosor s’omplí de fúria, i l’expressió del seu rostre va canviar envers Xadrac, Meixac i Abed-Negó: parlà, i manà que es- calfessin el forn set vegades més del que era normal d’escalfar-lo;
20 i manà a uns homes forçuts del seu exèrcit que lliguessin Xadrac, Meixac i Abed-Negó per llançar-los al forn de foc intens.
21 Llavors aquests homes foren lli- gats amb els seus mantells, les seves túniques i els seus turbants, i amb la resta de la roba, i foren llançats enmig del forn de foc intens.
22 Per això, com que l’ordre del rei era urgent, i el forn estava escalfat en excés, la  amarada de foc matà aquells homes que portaven Xadrac, Meixac i Abed-Negó.
23 I aquests tres homes, Xadrac, Meixac i Abed-Negó, caigueren lli- gats enmig del forn de foc intens.
24 Llavors el rei Nabucodonosor es va astorar, i s’aixecà de pressa; parlà, i digué als seus consellers: ¿No hem llançat tres homes lligats enmig del foc? Ells van respondre, i digueren al rei: Certament, oh rei.
25 Respongué i digué: Heus aquí, veig quatre homes deslligats, cami- nant enmig del foc, i no tenen cap dany; i la semblança del quart és com un  ll dels déus.
26 Llavors el rei Nabucodonosor s’atansà al portal del forn de foc intens, parlà i digué: Xadrac, Meixac i Abed-Negó, servents del Déu Altíssim, sortiu i veniu. Llavors van sortir Xadrac, Meixac i Abed-Negó, d’enmig del foc.
27 I es reuniren els sàtrapes, els prefectes i els governadors i els con- sellers del rei, a veure aquests homes,


   944   945   946   947   948