Page 947 - Biblia Català TBS
P. 947

contra els cossos dels quals el foc no havia tingut cap poder, i ni un cabell del seu cap no havia estat socarrimat, i les seves túniques no s’havien can- viat, i no feien pudor de foc.
28 Nabucodonosor va parlar, i digué: Beneït el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó, que ha enviat el seu àngel i ha alliberat els seus servents que con en en ell: i han desobeït la pa- raula del rei, i han donat llurs cossos abans que no pas servir i adorar cap altre déu llevat de llur propi Déu.
29 Estableixo, doncs, un decret: Que qualsevol poble, nació i llengua, que blasfemi contra el Déu de Xadrac, Meixac i Abed-Negó, sigui fet a tros- sos, i casa seva sigui feta un femer: perquè no hi ha cap altre Déu que sigui capaç d’alliberar com aquest.
30 Llavors el rei féu prosperar Xadrac, Meixac i Abed-Negó a la província de Babilònia.
4Nabucodonosor rei, a tots els pobles, nacions i llengües que habiten en tota la terra: Que abundi la vostra pau!
2 Em plau d’anunciar-vos els senyals i prodigis que el Déu Altíssim ha fet amb mi.
3 ¡Que en són de grans els seus senyals, i que en són de poderosos els seus prodigis! El seu regne és un regne etern, i el seu domini va de generació en generació.
4 Jo, Nabucodonosor, estava tran- quil a casa meva, i tenia prosperitat al meu palau.
5 Vaig veure un somni que em va espantar, i les imaginacions al meu llit i les visions del meu cap em van torbar.
6 I vaig decretar que vinguessin da- vant meu tots els savis de Babilònia, a   que em fessin conèixer la inter- pretació del somni.
7 Llavors vingueren els mags, els astròlegs, els caldeus i els endevina-
3:28 Ft 5:19; 12:11; 27:23
Daniel 3, 4
dors; i vaig contar el somni davant d’ells, però no em van fer conèixer la seva interpretació.
8 I finalment vingué davant meu Daniel, el nom del qual és Belteixassar, com el nom del meu déu, i en el qual hi ha l’esperit dels déus sants, i li vaig explicar el meu somni:
9 Oh Belteixassar, cap dels mags, com que sé que l’esperit dels déus sants és en tu, i cap secret és difícil per a tu, conta’m les visions del meu somni que he vist, i la seva interpre- tació.
10 Aquestes foren les visions del meu cap sobre el meu llit. Mirava, i, heus aquí, hi havia un arbre enmig de la terra, i la seva altura era colos- sal.
11 L’arbre creixia i s’enfortia, i la seva alçada arribava als cels, i se’l veia des dels con ns de tota la terra; 12 el seu fullatge era bell, i els seus fruits abundants, i en ell hi havia aliment per a tots: sota seu cercaven l’ombra les bèsties del camp, i en les seves branques s’hi ajocaven els ocells dels cels, i d’ell s’alimentava tota carn.
13 Estava mirant jo les visions del meu cap sobre el meu llit i, heus aquí un vetllador i sant que baixava dels cels.
14 Cridava amb veu forta, i deia així: Abateu l’arbre, i talleu les seves branques, despulleu-lo del seu fullat- ge, i escampeu els seus fruits, que les bèsties marxin de sota seu, i els ocells, de les seves branques:
15 però deixeu la soca amb les seves arrels a terra, amb un lligam de ferro i de bronze entre l’herba tendra del camp; i que sigui mullat per la rosada dels cels, i que tingui la seva porció de l’herba de la terra amb les bèsties;
16 que sigui canviat el seu cor d’home, i li sigui donat un cor de bèstia, i que passin set temps sobre ell.
939


   945   946   947   948   949