Page 955 - Biblia Català TBS
P. 955

22 i que fou trencat i que quatre s’alçaren al seu lloc, vol dir que qua- tre regnes s’alçaran d’aquella nació, però no amb el seu mateix poder.
23 Iala dellurregne,quanels transgressors completin la mesura, s’aixecarà un rei ferotge de cara, i entès en enigmes.
24 I el seu poder augmentarà, però no pas pel seu propi poder; i des- truirà de forma extraordinària, i prosperarà, i obrarà; i destruirà els poderosos i el poble dels sants.
25 I per la seva astúcia també farà prosperar l’engany en la seva mà, i es magni carà a si mateix en el seu cor, i amb la prosperitat en destruirà molts: i s’alçarà contra el Príncep dels prínceps, però serà esmicolat sense cap mà.
26 I la visió del vespre i del matí que ha estat narrada, és veritat; tu, doncs, retén la visió, perquè és per després de molts dies.
27 I jo, Daniel, em vaig afeblir, i vaig estar malalt alguns dies; després em vaig aixecar, i em vaig ocupar de la feina del rei. Però estava trasbalsat per la visió, i ningú no la podia en- tendre.
9L’any primer de Darius,  ll d’Assuer, de la descendència dels medes, que fou constituït rei sobre el regne dels caldeus;
2 l’any primer del seu regnat, jo, Daniel, vaig entendre pels llibres que el nombre d’anys, referent als quals la paraula de Jahveh fou revelada al profeta Jeremies, que s’havien d’acomplir sobre les deso- lacions de Jerusalem eren setanta anys.
3 I vaig adreçar el meu rostre vers el Senyor Déu, cercant-lo en pregària i súpliques, amb dejuni i sac i cendra. 4 I vaig pregar a Jahveh, el meu Déu, i vaig confessar, i vaig dir: Et prego Senyor, Déu gran i terrible,
9:2 Jr 25:11; 29:10 9:5 Ex 20:6 9:6 2Cr 36:15, 16
Daniel 8, 9
que guardes el pacte i la misericòrdia per als qui t’estimen i per als qui guarden els teus manaments.
5 Hem pecat, i hem fet iniquitat, i hem fet maldat, i ens hem rebel·lat, i ens hem apartat dels teus mana- ments i dels teus judicis;
6 i no hem escoltat els teus servents els profetes, que han parlat en el teu Nom als nostre reis, als nostres dirigents, i als nostres pares, i a tot el poble de la terra.
7 Teva, Senyor, és la justícia, i nos- tra és la vergonya de rostre, com és evident avui per als homes de Judà i per als habitants de Jerusalem i per a tot Israel, per als que són a prop i per als que són lluny, a totes les terres on tu els has dispersat, a causa de llurs transgressions amb què han transgredit contra tu.
8 Oh Senyor, nostra és la vergonya de rostre, dels nostres reis, dels nos- tres dirigents i dels nostres pares, perquè hem pecat contra tu.
9 Del Senyor, el nostre Déu, són les misericòrdies i els perdons, perquè ens hem rebel·lat contra ell;
10 i no hem obeït la veu de Jahveh, el nostre Déu, per caminar en les seves lleis que ha posat davant nos- tre per mitjà dels seus servents els profetes.
Tot Israel, doncs, ha transgredit
11
la teva llei, i s’ha apartat per no obeir la teva veu; i per això ha estat vessa- da sobre nosaltres la maledicció, i el jurament que hi ha escrit en la Llei de Moisès, servent de Déu, perquè hem pecat contra ell.
12 I ell ha con rmat les seves pa- raules que parlà contra nosaltres, i contra els nostres jutges que ens jutjaven, per portar sobre nosaltres un gran mal, com no se n’ha fet sota tots els cels, com el que s’ha fet a Jerusalem.
13 Així com està escrit en la Llei de Moisès, tot aquest mal ha vin- gut sobre nosaltres: però nosaltres
947


   953   954   955   956   957