Page 956 - Biblia Català TBS
P. 956

Daniel 9, 10
no hem suplicat davant Jahveh, el nostre Déu, per tornar de les nostres iniquitats i per aplicar-nos a la teva veritat.
14 I Jahveh ha vetllat sobre el mal, i l’ha portat sobre nosaltres: perquè Jahveh, el nostre Déu, és just en totes les obres que fa, però nosaltres no vam obeir la seva veu.
15 I ara, Senyor, Déu nostre, que vas fer sortir el teu poble de la terra d’Egipte amb mà forta, i et vas fer un Nom com en aquest dia: hem pecat, hem obrat malvadament.
16 Oh Senyor, segons totes les teves justícies, retira, et prego, la teva ira i el teu furor de la teva ciutat Jerusalem, la teva muntanya santa; perquè a causa dels nostres pecats, i de les iniquitats dels nostres pares, Jerusalem i el teu poble són l’oprobi de tots els que hi ha al voltant de nosaltres.
17 I ara, escolta, Déu nostre, la pre- gària del teu servent i les seves sú- pliques, i fes resplendir el teu rostre sobre el teu santuari que està desolat, per causa del Senyor.
18 Inclina, Déu meu, la teva orella, i escolta; obre els teus ulls, i mira les nostres desolacions, i la ciutat sobre la qual és anomenat el teu Nom; perquè no presentem les nostres súpliques davant teu per causa de les nostres justícies, sinó per causa de les teves grans misericòrdies.
19 Oh Senyor, escolta! Oh Senyor, perdona! Oh Senyor, estigues atent i actua! No triguis per amor de tu ma- teix, Déu meu, perquè el teu Nom és anomenat sobre la teva ciutat i sobre el teu poble.
20 I mentre jo parlava, i pregava, i confessava el meu pecat i el pecat del meu poble Israel, i presentava la meva súplica davant Jahveh, el meu Déu, per la muntanya santa del meu Déu; 21 i mentre jo encara parlava en la pregària, llavors aquell home, Gabriel,
9:21 Dn 8:16 9:25 Ne 4 9:27 Mt 24:15; Mc 13:14 948
que havia jo vist en la visió al principi, s’atansà a mi volant ràpidament, a l’hora del present del vespre.
22 I m’ho féu entendre, i em parlà i digué: Daniel, ara he sortit per donar-te intel·ligència per entendre-ho. 23 Al principi de les teves súpli- ques sortí la paraula; i jo he vingut a explicar-te-la, perquè ets molt es- timat. Entén la paraula, i comprèn la visió.
24 Setanta setmanes han estat deter- minades sobre el teu poble i sobre la teva ciutat santa, per acabar amb la transgressió, i per segellar els pecats, i per expiar la iniquitat; i per portar la justícia eterna, i per segellar la visió i el profeta, i per ungir el Sant dels sants.
25 Sàpigues, doncs, i entén, que des de la sortida de la paraula per restaurar i per construir Jerusalem  ns al Messies Príncep hi haurà set setmanes, i seixanta-dues setmanes; la plaça i el fossar seran reconstruïts, però en temps d’a icció.
26 I després de seixanta-dues setma- nes, el Messies serà mort, però no per a si mateix; i la ciutat i el lloc sant seran destruïts pel poble d’un príncep que vindrà; i el seu  nal serà com un desbordament, i  ns a la   de la guerra estan determinades desolacions.
27 I concertarà un pacte amb molts per una setmana, i a la meitat de la setmana farà cessar el sacri ci i el present; i amb l’ala de les abominacions vindrà el desolador,  ns a la consumació, i allò que està determinat es vessarà sobre el desolador.
10
L’any tercer de Cir, rei de
Pèrsia, fou revelada una pa- raula a Daniel, el nom del qual era Belteixassar, i la paraula era veritable, i el con icte gran: i ell va


   954   955   956   957   958