Page 966 - Biblia Català TBS
P. 966

Osees 8, 9, 10
13 Dels sacri cis de les meves ofre- nes, ells sacri quen carn i se la men- gen: però Jahveh no s’hi complau. Ara recordarà llur iniquitat, i casti- garà llur pecat: ells se’n tornaran a Egipte.
14 Perquè Israel s’oblidà del seu Creador, i construí temples. I Judà va multiplicar les ciutats emmura- llades: però jo enviaré un foc a les seves ciutats, i consumirà els seus llocs forti cats.
9No tinguis alegria, Israel, com l’alegria dels altres pobles, per- què has fornicat allunyant-te del teu Déu, has estimat la paga de prostitu- ta en totes les eres de blat.
2 L’era i el cup no els alimentaran, i el most hi fallarà.
3 No restaran a la terra de Jahveh, sinó que Efraïm se’n tornarà a Egipte, i menjaran vianda impura a Assíria.
4 No vessaran vi a Jahveh, i no li seran agradables llurs sacri cis: els seran pa de funerals, tots els qui en mengin seran impurs. Perquè llur pa serà només per a ells mateixos, no entrarà a la casa de Jahveh.
5 ¿Què fareu el dia assenyalat, i el dia de la festa de Jahveh?
6 Perquè, heus aquí, ells se n’anaren a causa de la destrucció: Egipte els aplegarà, Mem s els sepultarà. L’ortiga heretarà les coses desitjables de la seva plata, el card creixerà en llurs tendes.
7 Els dies del càstig han arribat, han arribat els dies de la retribució, Israel ho sabrà. El profeta és un neci, l’ho- me inspirat és un boig, a causa de la teva gran iniquitat i de la teva forta hostilitat.
8 Efraïm era un sentinella del meu Déu, però el profeta és una trampa d’ocellaire sobre tots els seus ca- mins, hi ha hostilitat a la casa del seu Déu.
9 S’han enfonsat profundament en la corrupció, com en els dies de Guibà. Ell recordarà llur iniquitat, visitarà llurs pecats.
10 Vaig trobar Israel com raïms en el desert, vaig veure els vostres pares com el primer fruit en una  guera, al seu començament, he vist els vostres pares; però ells se n’anaren a Baal- Peor, i es van consagrar a la vergo- nya, i es tornaren tan abominables com allò que van estimar.
11 La glòria d’Efraïm volarà com un ocell, no hi haurà naixement, ni gestació ni concepció.
12 Perquè si els seus  lls creixen, els en privaré abans que siguin homes, perquè també, ai d’ells, quan m’aparti d’ells.
13 Efraïm, igual com vaig veure Tir, està plantat en un lloc agradable: però Efraïm portarà els seus  lls a la matança.
14 Dóna’ls, Jahveh, allò que els has de donar: dóna’ls matriu que avorti i pits ressecs.
15 Tota la seva maldat es veié a Guilgal; certament allà els vaig avor- rir. Per causa de la maldat de llurs fets els llançaré fora de casa meva, i no tornaré a estimar-los: tots els seus prínceps són rebels.
16 Efraïm ha estat colpit, la seva arrel s’ha assecat, no faran fruit; en- cara que infantin, faré morir el desig de les seves entranyes.
17 El meu Déu els rebutjarà, per- què no el van obeir; i esdevindran errants entre les nacions.
9:7 Lc 21:22 9:10 Dt 32:10; Nm 25:1-5 9:17 Dt 28:65 958
10
Israel és una vinya frondosa
que dóna fruit per si mateixa: com més abundava el seu fruit, més es multiplicaven els altars; com més bona era la seva terra, més s’embellien els seus monuments.
2 El seu cor està dividit, ara són culpables: el Senyor enderrocarà


   964   965   966   967   968