Page 967 - Biblia Català TBS
P. 967

llurs altars, destruirà llurs monu- ments.
3 Perquè ara diran: No tenim rei, per- què no hem tingut temor de Jahveh, i el rei, què faria per nosaltres?
4 Deien paraules, juraven falsament quan feien un pacte: per això el ju- dici  oria com una planta verinosa entre els solcs del camp.
5 Els habitants de Samaria seran atemorits per les vedelles de Betaven: perquè el seu poble en porta dol, i els seus sacerdots idò- latres que s’hi alegraven, per causa de la seva glòria, perquè li ha estat suprimida.
6 També serà portada a Assíria, com un present per al rei Jareb: Efraïm en tindrà vergonya, i Israel s’avergonyirà del seu propi consell.
7 El rei de Samaria serà desfet com l’escuma sobre la superfície de les aigües.
8 I els llocs alts d’Aven seran destruïts, el pecat d’Israel: la punxa i el card crei- xeran sobre llurs altars. Llavors diran a les muntanyes: Cobriu-nos! I als turons: Caieu sobre nosaltres!
9 Des dels dies de Guibà has pecat, oh Israel. Allà s’aturaren. La batalla a Guibà, contra el  lls d’iniquitat, no els atrapà.
10 Jo els castigaré segons la mesura del meu desig: i els pobles s’aplegaran contra ells, quan jo els lligaré per la seva doble transgressió.
11 I Efraïm és una vedella entrena- da, li agrada batre. Però jo enjovaré el seu bon coll: jo menaré Efraïm, Judà llaurarà i Jacob desterrossarà.
12 Sembreu per a vosaltres amb justícia, colliu amb misericòrdia, ar- tigueu-vos un camp nou, perquè és el temps de cercar Jahveh,  ns que ell vingui i us mostri la justícia.
13 Heu llaurat la malícia, heu collit la dolenteria, heu menjat el fruit de
Osees 10, 11
l’engany: perquè tu has con at en el teu camí, en la multitud dels teus poderosos.
14 Per això s’alçarà un tumult entre els teus pobles, i totes les teves ciu- tats emmurallades seran destruïdes, com Xalman destruí Betarbel en el dia de la batalla, quan la mare va ser feta trossos sobre els seus  lls.
15 Així us farà Betel, a causa del mal de la vostra maldat: a l’alba serà totalment destruït el rei d’Israel.
2 Els profetes els cridaven, però ells se n’anaven de davant d’ells: oferien sacri cis als Baals, i feien pujar fum a les escultures.
3 Jo mateix vaig ensenyar Efraïm a caminar, agafant-lo pels braços; però ells no van reconèixer que jo els havia guarit.
4 Els vaig atraure amb cordes hu- manes, amb lligams d’amor: i vaig esdevenir per a ells com els qui aixe- quen el jou sobre les seves galtes, i suaument els apropava el menjar.
5 No tornarà a la terra d’Egipte, sinó que Assíria serà el seu rei, perquè van refusar de tornar a mi.
6 I l’espasa giravoltarà en les seves ciutats, i consumirà les seves barres, i els devorarà per culpa de llurs pro- pis designis.
7 I el meu poble s’obstina a desen- caminar-se de mi: encara que criden a l’Altíssim, ningú d’ells no el vol exalçar.
8 ¿Com puc abandonar-te, Efraïm? ¿Com et puc alliberar, Israel? ¿Com puc abandonar-te com Admà, posar-te com Seboïm? El meu cor es trasbalsa dins meu, les meves com- passions s’encenen alhora.
9 No executaré la meva ira encesa, i no tornaré per destruir Efraïm,
10:5 1Re 12:28 10:8 Lc 23:30; Ap 6:16 10:9 Jt 19 i 20 11:1 Ex 4:22; Mt 2:15 11:8 Dt 29:23
959
11
Quan Israel era un noi, jo el
vaig estimar, i d’Egipte vaig cridar el meu  ll.


   965   966   967   968   969