Page 968 - Biblia Català TBS
P. 968

Osees 11, 12, 13
perquè jo sóc Déu i no pas un home, el Sant enmig teu: i no entraré a la ciutat.
10 Aniran darrere Jahveh. Ell ru- girà com un lleó: quan ell rugirà, llavors els  lls tremolaran des d’oc- cident.
11 Vindran tremolosos d’Egipte com un ocell, i de la terra d’Assíria com un colom, i els faré habitar en llurs cases –a rmació de Jahveh. 12 Efraïm m’ha envoltat de mentida, i la casa d’Israel d’engany; però Judà encara marxa amb Déu, i és  del amb els sants.
habitar en tendes, com en els dies del temps assenyalat.
10 I he parlat als profetes, i jo he multiplicat la visió, i per mitjà dels profetes faig servir comparacions.
11 Hi ha iniquitat a Galaad? Són pura vanitat. Han sacri cat vedells a Guilgal: també els seus altars seran com munts de pedres sobre els solcs del camp.
12 Però Jacob fugí a la terra d’Aram, i Israel féu el servei per aconseguir una muller, i per una muller guardà ramats.
13 I per mitjà d’un profeta, Jahveh féu pujar Israel d’Egipte, i el va guardar per mitjà d’un profeta.
14 Efraïm ha provocat, molt amarga- ment, la seva ira, per això es deixarà la seva sang sobre ell, i el seu Senyor farà tornar contra ell el seu oprobi.
13
12
multiplica la falsedat i la violència. I fan un pacte amb Assíria, i l’oli es porta a Egipte.
2 Jahveh també té un plet amb Judà, i castigarà Jacob segons els seus camins, el retribuirà segons els seus actes.
3 En el ventre agafà el seu germà pel taló, i en la seva vigoria lluità amb Déu:
4 lluità, doncs, amb un àngel, i vencé; ell plorà, i li suplicà gràcia; el trobà a Betel, i allà va parlar amb nosaltres.
5 Perquè Jahveh és el Déu dels exèr- cits, Jahveh és el seu memorial.
6 Tu, doncs, torna al teu Déu: guar- da la misericòrdia i el judici, i espera en el teu Déu contínuament.
7 Efraïm és un mercader que té ba- lances falses a la seva mà, li agrada enganyar.
8 I Efraïm digué: Certament m’he enriquit, he adquirit una fortuna; en mi no trobaran cap iniquitat ni cap pecat en tots els meus treballs.
9 Però jo sóc Jahveh, el teu Déu, des de la terra d’Egipte; encara et faré
Efraïm pastura vent, i perse-
gueix el vent de l’est: tot el dia
12:3-4 Gn 25:26; 32:24-26; 28:10-22 12:9 Lv 23:39-43 12:12 Gn 29:1-20 12:13 Ex 12:50-51 13:5 Dt 8:15
960
Quan Efraïm parlava, feia tre-
molar; fou exalçat a Israel, però esdevingué culpable en adorar Baal, i va morir.
2 I ara continuen pecant, i s’han fet una imatge de fosa amb la seva plata, ídols de la seva invenció, obra d’escultors tots ells. Aquests diuen d’ells: Que els homes que ofereixen sacri cis besin els vedells.
3 Per això seran com el núvol del matí, i com la rosada del matí que aviat s’esvaeix, com el boll que la tempesta venta de l’era, i com el fum que surt per la xemeneia.
4 Però jo sóc Jahveh, el teu Déu, des de la terra d’Egipte: i no reconeixe- ràs cap Déu llevat de mi, perquè no hi ha cap Salvador fora de mi.
5 Jo et vaig conèixer al desert, en una terra de sequeres.
6 S’atipaven segons el seu pasturat- ge: es van atipar, i el seu cor s’enaltí, per això s’oblidaren de mi.


   966   967   968   969   970