Page 970 - Biblia Català TBS
P. 970

1La paraula de Jahveh que fou re- velada a Joel,  ll de Petuel.
2 Escolteu això, ancians, i pareu
l’orella, tots els habitants de la terra. ¿S’ha esdevingut això en els vostres dies, o en els dies dels vostres pares? 3 Conteu això als vostres  lls, i els vostres  lls als seus  lls, i els seus  lls a la generació següent.
4 Allò que deixà la saltarel·la, ho devorà la llagosta, i el que deixà la llagosta, ho devorà la llagosta jove, i el que deixà la llagosta jove, ho devorà el llagost.
5 Desperteu-vos, embriacs, i ploreu, i udoleu tots els que beveu vi, a causa del suc del raïm, perquè us serà tallat de la vostra boca.
6 Perquè una nació ha pujat sobre la meva terra, forta, i innombrable: les seves dents són com les dents d’un lleó, i els seus queixals són com els d’una lleona.
7 Ha convertit el meu cep en una desolació, i la meva  guera, en un estellicó: tot ho ha deixat pelat, i l’ha llançat a terra, les seves branques s’han esblanqueït.
8 Lamenta’t com una verge cenyida amb roba de sac, pel marit de la seva joventut.
9 El present i la libació han estat suprimits de la casa de Jahveh; els sacerdots, ministres de Jahveh, estan de dol.
10 El camp està devastat, la terra està de dol, perquè el blat està devastat, el most s’ha assecat, l’oli minva.
1:15 Is 13:6 962
11 Avergonyiu-vos, llauradors, udo- leu, vinyaters, pel blat i per l’ordi: perquè s’ha perdut la collita del camp. 12 El cep s’ha assecat, i la  gue- ra llangueix, també el magraner, la palmera datilera i la pomera: tots els arbres del camp s’han marcit, perquè s’ha assecat el goig dels  lls dels homes.
13 Cenyiu-vos, i feu dol, sacerdots; udoleu, ministres de l’altar; entreu, passeu la nit en roba de sac, ministres del meu Déu, perquè el present i la libació han estat retirats de la casa del vostre Déu.
14 Santi queu un dejuni, convoqueu un aplec solemne, reuniu els ancians, tots els habitants de la terra, a la casa de Jahveh, el vostre Déu, i clameu a Jahveh.
15 Ai, aquell dia! Perquè és a prop el dia de Jahveh, i vindrà com una destrucció del Totpoderós.
16 ¿No ha estat suprimit l’aliment davant dels nostres ulls? ¿L’alegria i el goig de la casa del nostre Déu?
17 La llavor s’ha podrit sota els seus terrossos, els graners estan assolats, les sitges estan enderrocades, perquè el blat s’ha marcit.
18 Com gemega el bestiar! Els ra- mats de bous estan consternats, per- què no tenen pastures; els ramats d’ovelles també pateixen.
19 A tu, Jahveh, clamaré, perquè el foc ha consumit les pastures del desert, i la  ama ha cremat tots els arbres del camp.
20 També les bèsties del camp sos- piraran per tu, perquè els torrents
Llibre del profeta Joel


   968   969   970   971   972